Kalendář skrytý

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Historie školy > Zpravodaje > ZPRAVODAJ 2009

ZPRAVODAJ 2009Datum konání:
31.12.2009

 Rok 2009 byl pro nás dost významným a nezapomenutelným. Naše škola získala v dubnu nejen nový zelinkavý  kabát na budově 1. stupně‚ ale i mezinárodní titul EKOŠKOLA 2009 (převzali jsme v Praze v Senátu 24. 6.), který hlásají nápis a logo na obou budovách. Naši žáci se dostali na mistrovství republiky v softbale a získali 10. místo. Obhájili jsme  obě první místa v regionální soutěži Nejen prima vařečka, kde se pomalu stáváme obávaným soupeřem. 30. 1. jsme organizovali již  X. školní ples a v květnu poprvé celodenní XI. Sportovní olympiádu za účasti okolních malotřídních škol (letos poprvé pod novým názvem Domamilské hry) a za účasti rekordních 120 žáků.

Třetím rokem vyučujeme podle vlastního školního zdělávacího programu Davídek (ŠVP) .  Ten  respektuje tradice školy, využívá její charakteristické podmínky a reaguje na vzdělávací požadavky.

     Na základě provedené analýzy vzdělávacích podmínek školy a vzdělávacích požadavků  škola stanovila následující priority:

 

1)Poskytovat kvalitní základní vzdělání zaměřené na „aktivní dovednosti“ žáků.

2)Rozvíjet schopnosti ekologického myšlení žáků – pokračovat v tradici ekologicky zaměřené školy (EVVO – environmentální,ekologické  vzdělávání, výchova a osvěta)           

3)Podporovat rozvíjení pohybových dovedností žáků ve školních i mimoškolních sportovních aktivitách.

4)Rozvíjet komunikační dovednosti žáků  v jazycích mateřském i cizím,  v informačních a komunikačních technologiích a  v sociálních vztazích.

5) Rozvíjet finanční gramotnost  (FG) žáků.

 

 

 

 

 

Usilujeme hlavně o naplňování těchto cílů:

  • umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní vzdělávání
  • podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů
  • vést žáky k všestranné a účinné komunikaci
  • rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých
  • připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako samostatné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti
  • vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, vnímavost a citlivé vztahy k lidem, svému prostředí i k přírodě
  • učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný
  • vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi
  • pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci

 

Oproti loňskému roku máme o 4 žáky více, je nás 112. Získáváme svou činností žáky z okolí, bohužel  u  domácích se nám to nedaří na 100 procent.

 

     V letošním školním roce jsme opět pracovali bezplatně v tradičních zájmových útvarech + v nepovinném předmětu  výuka náboženství. Byly to  kroužky: 2 x aerobik a taneční, 3 x počítače,  2 x všeobecný sportovní,  míčové hry, stolní tenis, 2 x psaní na počítači, 5 x angličtina, hra na flétny, na kytaru, na klavír, zájmová matematika, zájmová čeština, Šikulka, Kutílek a  dramatický   ( do června 2009). Od října pěvecký kroužek, Praktik a umožnili jsme dětem pokračovat  ve dvou odděleních  keramiky, tentokrát  i s  vyučujícím pod hlavičkou DDM v Mor. Budějovicích, to je jediný placený kroužek.  Bezplatně též nabízíme služby speciálního pedagoga, který se věnuje dětem s vadami řeči či  se s specifickými poruchami učení.

     Pro rodiče jsme  připravili kurzy práce s počítači, pletení pedigu, malování na hedvábí a besedu  o výchově dětí.

     Pracovali jsme  na dvou projektech a získáme jsme z Fondu Vysočiny  63 808 Kč za  spoluúčasti obce 30 717 Kč. Byly to  ekologický, stále probíhající,  projekt Kapka v moři a sportovní Domamilské hry.

     Jako ekologická škola jsme zapojeni do Recyklohraní  - republikové soutěžení s ekologickým zaměřením. Třídíme odpad a také  máme ve vstupních prostorách budov (přístupné i pro veřejnost)  sběrné nádoby na drobné elektrospotřebiče, baterie a nově od září na úsporné žárovky, zářivky a výbojky. Za přispění veřejnosti, za což velmi děkujeme, organizujeme  dvakrát  ročně sběr starého papíru ( celkem  3 370 kg). I v letošním školním roce jsme se zapojili do sběru léčivých bylin (celkem jsme nasbírali  úctyhodných 133,79 kg).

     Chováme pakobylky, akvarijní rybičky a vodní ráčky. Že se  chov daří, je vidět na přírůstcích. Připravujeme výstavbu venkovního altánu jako venkovní učebny a vybudování voliéry prro exotické ptactvo. Pomáhali jsme s ozeleňováním ploch v obci.

     Již druhým rokem pomáháme při značkování turistických tras.  Letos v červnu  to byly 2  trasy: jedna mezi Radkovicemi a Meziříčkem (1. a 8. ročník) a druhá Radkovice směr Želetava (7. a 9. ročník). Práce to není nikterak lehká - vyřezávají  se keře a větve,  které brání při výhledu na turistické značky. Obnovují se  značky na stromech, místy je nutné prosekávat se nejen kopřivami, ale i křovím.

     Nezanedbáváme ani prevenci a velký důraz klademe na základy první pomoci. V rámci regionálního projektu „První pomoc do škol“ si zveme  odborníky na slovo vzaté. Jednu část výuky vedla zdravotní sestra z Třebíče. Žáci si mohli prakticky vyzkoušet na figuríně  umělé dýchání a masáž srdce. V rámci  druhé části i letos před budovou druhého stupně zastavila sanitka a školení prováděli sami záchranáři. Součástí tohoto školení bylo i seznámení s vybavením vozu rychlé záchranné služby a s činností jejich členů. V listopadu čtvrťáci probrali s p. Kratochvílem Dopravní výchovu.

     Pro testování znalostí žáků jsme využili pro žáky 9. ročníku  KALIBRO. Držíme se v  celorepublikovém průměru.  Na podzim  si prověřili v logické olympiádě v testech MENSY svou inteligenci žáci 1. stupně. Do základního (nominačního) kola pro žáky 1. stupně se zapojilo 6501 řešitelů z celé ČR, z toho na Vysočině 378. Našich 14 žáků bylo mezi 75% nejlepšími řešiteli. Mezi nejlepších 1O z naší školy patřili Jakub Severin, Petra Svobodová, Viola Řepová, Marcela Tůmová, Michal Šmahel, Natálie Krausová, Eva Koudelková, Jaroslav Nahodil, Michal Zelenák a  Zuzana Havlíčková.

     Během roku jsme navštívili  řadu zajímavých míst : v lednu  výstavu v Třebíči  Hry a klamy spojenou  s návštěvou ekoteplárny (2. stupeň), v březnu výstavu v Brně Tutanchamon, (skupina žáků 2.st.), dopravní hřiště v Mor. Budějovicích (4. a 5.ročník). Památky UNESCO v Třebíči ( 2.stupeň cyklovýlet). Divadlo v MB 2. a 3.r.

     Besedovali jsme  v kinosále MB o činu pana  Nicholase  Wintona - člověka, který před 2. světovou válkou v letech 1938-1939 zachránil 669 českých a slovenských dětí "SÍLA LIDSKOSTI" (5. - 9. ročník). Se skupinou „Pohodáři“ v Jemnickém kinosále  o Mexiku (2. stupeň).   6. a 7. ročník na téma "Delikty,    8. a 9. ročník  " První pomoc do škol" a  "Volby". Na Úřadu práce v Třebíči o  volbě  povolání, 8. ročník. V září o  Anglii (1.stupeň). V říjnu o Energii pro budoucnost  (4.- 9. r.)

     Pozvali jsme si historickou skupinu PERNŠTEJNI (pro 4. - 9. ročník), aby nás seznámili s dobou renesance.

     Zasoutěžili jsme si : na domácí půdě v únoru ve stavění sněhuláků, dvorek 1. stupně zdobila sněhová socha traktoru skoro v životní velikosti. V březnu v recitační soutěži nejprve ve školním kole a potom i v soutěži  regionu " Upovídaný budík " v DDM  Budík v Mor. Budějovicích (získali jsme 2. a 3. místo). Na  Podiovkách  v Třebíči zacvičila 3 družstva, z nichž 2 reprezentovala školu v květnu  i ve Vídni. V dubnu si změřili žáci devátého ročníku své síly v Brně na  Expedici Karakoram. Naši žáci závodili na  fotbalovém turnaji Coca - cola cup v Želetavě, v Třebíči na Kinderiádě, ve Stříbře na GLOBE games, v Třebíči na „Nejen prima vařečce“ (2x 1.místo), v OK softbale  v Třebíči  (1. místo). V červnu pak  na  Mistrovství České republiky v softballu v Ostravě (10. místo), v dopravní soutěži v Mor. Budějovicích (2. a 3. místo), na  soutěži  Mikroregionu v Jakubově. V září v minikopané v Třebíči (žáci 8. a 9. roč. - 3. místo), v říjnu ve florbalovém  turnaji v MB (6. místo). V. Mini Globe Games "O životě stromů"  v MB (3. a 4. místo).

     Zorganizovali jsme dvoudenní velikonoční a vánoční výstavky prací našich žáků  v sokolovně. V rámci třídních schůzek prodejní výstavky knih a učebnic, Knihkupectví Ježek. Školní ples.  Pro všechny zájemce 2x  lyžování v Brtnici . V únoru pro žáky 2. stupně   Lyžařský výcvikový kurz -  Hostýnské vrchy, chata Pod Tesákem a  na přelomu srpna a září týdenní vodácký kurz  na  Berounce. Sportovní hry pro okolní malotřídní školy. V září Lanové aktivity pro 1.stupeň.

     Přispěli jsme  prodejem drobných předmětů (píšťalky, přívěšky, náramky záložky) do tří fondů  - CHRPA (hipoterapie, koně), SIDUS (onkologicky nemocné děti) a  PÍŠŤALKA (na nákup invalidních vozíků).

     Podporujeme zdravou výživu dětí prodejem dotovaného „školního mléka“ a racionální výživy – např. müsli tyčinky aj.

     Zapojili jsme se na vytvoření dvou republikových  rekordů – v květnu na vytvoření  metrového znaku obce Domamil z PET lahví, který byl vystaven  na KÚ v Jihlavě a v prosinci na vypouštění balonků s přáním Ježíškovi.

     Uspořádali jsme v květnu  Koncert - kytary a flétny, v sokolovně pak v červnu Akademii a v prosinci Vánoční besídku. Svým vystoupením jsme přispěli i na setkání důchodců a na vítání dětí.

     Ve výletovém týdnu v červnu  naše děti  navštívily : 1.roč.  Znojmo, Mor.Budějovice,  2. + 3. ročník  Westernové městečko Šiklův mlýn, 4. -5. roč. strávil v Litohoři 2 dny. Na 3 dny se vydaly 6. roč. do Slavonic , 7. roč. do  Biskupic,  8. roč. do  Moravského  krasu a 9. roč. zvládl  pětidenní cyklovýlet  do Biskupic + Březové.  

     Ve škole přespali na konci šk.roku 1. a 5. ročník.

     Zvládli jsme 2x   EKOAUDIT školy (v lednu a dubnu), na jehož  základech jsme získali titul Ekoškola 2009.

     Během roku jsme měli z technických důvodů jedenkrát ředitelské volno - v celé obci 30. 9. nešel el. proud.

     Děkujeme všem sponzorům,  obecnímu úřadu, přátelům  za pomoc, ať už finanční, materiální nebo jen morální a přejeme všem příští rok 2010 s prací, která baví, a to ve zdraví, s přáteli a se spokojeným úsměvem na tváři.

Lukáš Bauer Vánoce 2009

Klára Musilová   PF 2010

   TAK AŤ SE MÁME O TY 2 PROCENTA LÉPE, když to letopočet napovídá

                                                    Mgr.Hana Tichá, ředitelka školy                                                                    


Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů