Kalendář skrytý

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > GDPR

GDPR

 

Informace o zpracování osobních údajů

Základní škola a Mateřská škola DOMAMIL, příspěvková organizace, Domamil 115, 675 43 Domamil, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech:

  • Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o žácích následující typy údajů:

- jméno a příjmení; datum narození; rodné číslo; státní občanství; místo narození; místo trvalého pobytu; údaje o předchozím vzdělávání; datum zahájení vzdělávání ve škole; údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole; vyučovací jazyk; údaje o znevýhodnění žáka; údaje o mimořádném nadání žáka; údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení; údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; datum ukončení vzdělávání ve škole.

Výše vymezené údaje se dále v souladu s ustanovením zákona předávají CZVV, MŠMT, kontrolním orgánům.

Podle zvláštních zákonů se dále předávají osobní údaje zpracovávané na základě zákona jiným orgánům nebo institucím – např. Česká správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovna, Policie ČR, Orgán sociálně – právní ochrany dětí, Generální inspekce bezpečnostních sborů a další.

  • O zákonných zástupcích zpracovává škola podle § 28 zákona č. 561/2004 Sb., odst. 2 písm. i) a za účelem komunikace se zákonným zástupcem tyto osobní údaje:

- jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování písemností, telefonické spojení, email.

  • O zaměstnancích zpracovává škola v rámci personální a mzdové agendy a BOZP údaje dle zákona: 262/2006 Sb., 592/1992 Sb., 48/1997 Sb., 586/1992 Sb., 187/2006 Sb., 155/1996 Sb., 99/1963 Sb., 89/ 2012 Sb., tyto osobní údaje:

- jméno, příjmení, rodné příjmení, datum a místo narození, místo bydliště, korespondenční adresa, telefon, rodné číslo, rodinný stav, státní příslušnost, číslo občanského průkazu, počet dětí, osobní údaje osob blízkých, vzdělání, zdravotní pojišťovna, číslo bankovního účtu, příjmy.

  • O jiných osobách, které jsou ve smluvním vztahu ke správci (např. dodavatelé zboží a služeb) zpracovává škola pouze údaje, které jsou nezbytné pro plnění smlouvy.

Na základě informovaného souhlasu jsou dále zpracovávány:

- seznamy žáků na soutěžích a olympiádách, které jsou dále předávány organizátorům soutěží a MŠMT

- údaje o žácích poskytované cestovním kancelářím, popř. zájmovým vzdělávacím agenturám při organizaci školy v přírodě, lyžařského kurzu, zahraničního zájezdu apod. (zejm. jméno a příjmení, adresa, datum narození, při výjezdu do ciziny i rodné číslo a číslo pasu nebo jiného dokladu). Škola může sjednávat cestovní pojištění nad rámec běžného pojištění školy.

- fotografie žáků, obrazové a zvukové záznamy za účelem propagace školy,

- zveřejnění výtvarných a obdobných děl žáků na výstavách a přehlídkách,

- jména osob, které budou odvádět dítě ze školní družiny,

- číslo bankovního účtu zákonných zástupců pro účel školního stravování.

Způsob zpracování osobních údajů:

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Doba zpracování osobních údajů je vždy v souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu správce či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet:

- prostřednictvím datové schránky, ID 2vkq5yv,

- emailem na adrese: reditel@skoladomamil.cz,

- poštou na adrese ZŠ a MŠ DOMAMIL, příspěvková organizace, Domamil 115, 675 43

- prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů: Ingrid Rubešová, +420 608 755 523, ingrid.rubesova@sms-sluzby.cz

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

 

 

výr.zpráva o poskytování informací 2022.docx