Kalendář skrytý

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Historie školy > Školní rok 1999/2000

Školní rok 1999/2000

Zřizovatelem školy je obec Domamil. Do obvodu školy patří spádová malotřídní ZŠ Lesonice. Letos se nám podařilo získat prvních pár žáků z malotřídní ZŠ Jakubov.Škola je právním subjektem od 1. 1. 2000. Ředitelkou školy od 1. 8. 1999 je Mgr. Hana Tichá.

Ve škole zatím není školní družina, ale od příštího roku ji zřizovatel povolil a v budově prvního stupně byly vytvořeny prostory i podmínky pro její založení.

Výuka probíhá podle vzdělávacího programu Základní škola čj. 1684/96 - 2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a to ve všech ročnících.

V uplynulém školním roce navštěvovalo školu 83 žáků zařazených do 6 tříd. (22 domamilských žáků, 10 žáků z Komárovic,11 z Lesonic, 22 z Martínkova, 7 z Radkovic a 11 ze Štěpkova. Ze spádové obce Vranín opět žádní žáci nedocházeli. Během roku se uskutečnily schůzky ředitelky školy ZŠ a starosty obce Domamil s rodiči žáků ZŠ Jakubov a ZŠ Lesonice. Obsahem setkání bylo podrobné seznámení rodičů s prací školy a nabídka možnosti pro jejich děti navštěvovat ZŠ Domamil od 6. ročníku. Této možnosti letos využilo 6 žáků.

Na základě projednání žádosti obce Domamil, jako zřizovatele školy, MŠMT rozhodlo o udělení výjimky na dobu dvou let pro školní roky 1999/2000 a 2000/2001. Cílem je zvýšit počet žáků nad 102, to je hranice pro udělování výjimkypro naši školu.

Přehled o pracovnících školy

Jméno a příjmení Titul Kvalifikace Praxe Poznámky
Jana Dvořáková

Mgr

M -Bv

10

TU 9. ročník
Ivan Jiruška    

20

TU 8. ročník
Miroslav Kabelka

Ing

 

5

TU 6. ročník
Jaroslava Kloboučková

Mgr

Sppg - M

10

výchovný poradce
Miroslav Macháček  

1. stupeň

30

TU 1. a 2. ročník
Petr Menčík    

 

výpočetní technika
Jan Pouchlý       výuka náboženství
Pavel Šplíchal  

Z

2

TU 3., 4. ,5. roč.
Hana Tichá

Mgr

Č - Vv

21

ředitelka školy
Antonín Vojta  

Př,Tv

33

TU 7. ročník

................................................................................................................

Nepedagogičtí pracovníci Pracovní zařazení
Marie Břinková školnice a uklizečka
Ivan Ferdan topič
Věra Špinková topička a uklizečka

 

Prostorové podmínky jsou vzhledem k naplněnosti tříd dobré. Ve škole jsou nově zařízené odborné pracovny - jazyková pracovna, učebna fyziky a chemie, matematiky, přírodopisu, dějepisu a zeměpisu, učebna výpočetní techniky. Celou přestavbu školních učeben provedli v rámci hlavních prázdnin v srpnu 1999 žáci a jejich učitelé sami. Efektivnějším se stalo i využití prostor chodeb na druhém stupni školy. Žáci zde mohou pro svou relaxaci mezi jednotlivými hodinami využít hru stolního tenisu nebo stolní kopané. Ve stavu rozpracovanosti je využití obou školních dvorků, kde hodláme tyto prostory využít jako malá hřiště streetballu i jako venkovní učebny v období letních měsíců. Dokončení těchto aktivit je však závislé na financích, protože námi podaný projekt nebyl v důsledku snížení celkové částky státního rozpočtu na ostatní neinvestiční výdaje pro školy a školská zařízení realizován.

Škola postupně plní nelehký úkol obměny učebnic. V letošním roce se zdařilo vybavit učebnicemi zeměpisu a přírodopisu s ekologickým zaměřením. Čeká nás výměna učebnic matematiky , fyziky a občanské výchovy.

Stále se zvyšuje poptávka výuky výpočetní techniky. Její výuka byla u nás ztížena velmi malým počtem počítačů (2 ks) . Tuto nevýhodu řešili svou obětavou prací pedagogové v několika kroužcích výpočetní techniky. Při výuce samotné se mnohdy tísnili až 4 žáci na jeden počítač a to velmi negativně ovlivňovalo kvalitu výuky. Vedení školy ve spolupráci se zřizovatelem tuto situaci řešilo vícekrát a vytyčilo si nápravu těchto věcí i nadále jako jednu z priorit. Nadále také budeme zvyšovat kvalifikovanost jednotlivých pedagogů v oboru výpočetní techniky, získávání dalších externích pracovníků pro výuku , zároveň také  rozšiřovat programové vybavení školy a využívat jednotlivé programy ve vyučovacích hodinách.

ZŠ Domamil se podařilo ve spolupráci s rodiči financovat připojení školy k internetu a od listopadu 1999 využívat elektronickou poštu. Zatím chybí prostředky na hrazení provozu, což zatím řešíme individuálně pomocí pevně zabudovaného tarifikátoru. V praxi to znamená, že provozní náklady si hradí každý uživatel sám.

Objekty obou školních budov jsou v poměrně špatném stavu, pokud se týče vlhkosti zdí. Je nutné podříznutí obou budov. K částečné nápravě došlo během letních prázdnin 2000 v budově prvního stupně, kde při výměně akumulačních kamen za plynové ústřední topení.Částečně byla provedena oprava vlhkých zdí v čelních učebnách. Výhledově jsou tyto opravy začleněny do plánu zřizovatele, který o těchto závadách ví.

Škola usiluje o to, aby vytvořila žákům i zaměstnancům příjemné pracovní prostředí s dobrými přátelskými vztahy. Spolu se zřizovatelem dbá o vylepšení vnitřního i vnějšího prostředí školy nejen po stránce bezpečnostní, hygienické a účelové, ale i po stránce estetické. O estetiku školy se starají velmi pěkně i žáci se svými třídními učiteli. Zdi i nástěnky zdobí výtvarné práce žáků, z nichž mnohé mají trvalý ráz výzdoby vzhledem ke zvolenému materiálu.

Ve školním roce 1999/2000 žáci pod vedením učitelů i rodičů pomohli inovovat všechny lavice i skříně v budově druhého stupně. Částečně natřeli i židle. Převážnou část prací odvedli o sobotách a nedělích.

Škola má od začátku školního roku nové logo, jejímž autorem je žák 9. ročníku Michal Cakl z Lesonic.Při veškerých sportovních i kulturních akcích reprezentují žáci školu i tímto logem.

V závěru školního roku nechala škola vytisknout také pohled obce Domamil s logem školy.

Pitný režim je zajišťován ve spolupráci se školní jídelnou MŠ pravidelně.

Z celkově vycházejících 12 žáků se umístilo: 6 na středních školách a učebních oborech s maturitou a ve tříletých učebních oborech.

Dne 26. 1. 2000 proběhl zápis do 1. třídy. K zápisu se dostavilo 12 žáků (z toho 2 žáci s odkladem školní docházky). Na žádost rodičů a na základě doporučení OPPP byl povolen dodatečně odklad školní docházky jedné žákyni.

Prognóza počtu žáků, kteří nastoupí do 1. ročníku ZŠ do roku 2005

Počet nastupujících žáků do 1. ročníku ZŠ v závislosti na porodnosti v okruhu spádovosti ZŠ

Rok počet dětí do 1. třídy
2000/2001 11
2001/2002 11
2002/2003 11
2003/2004 7
2004/2005 9

Jako priorita našeho zájmu v tomto směru se stále jeví získávání žáků z okolních vsí, zejména z Jakubova a Vranína, dále pak udržení zájmu o navštěvování naší školy dětmi z Radkovic, které spadají pod Budeč, a přesto k nám chodí. Tohoto cíle můžeme dosáhnout nejen kvalitní výukou, ale i nabídkou různorodé zájmové činnosti po vyučování.

Letos jsme zahájili práce na zlepšení podmínek pro skok vysoký. Vlastními silami jsme si opatřili molitan z podniku vyrábějící nábytek. V současné době máme slepenou velkou „kostku", která čeká na očalounění profesionálním čalouníkem. Nedostatek potřebného náčiní nám dělá potíže při soutěžích typu Pohár rozhlasu.

V tomto školním roce jsme pevně zakotvili sportovní akci „Sportovní olympiáda pro žáky 1. stupně „ pořádanou nejen pro naši školu, ale zejména pro žáky okolních malotřídních škol. S jasným cílem ukázat dětem školu, do které by mohly chodit na 2. stupeň. V rámci každé olympiády je i prohlídka prostor budovy 2. stupně s jejím vybavením. Olympiáda se konala 1. 10. 1999 podzimní kolo a 26. 5. 2000 jarní kolo. Soutěžíme v kolektivní hře malá kopaná a vybíjená a v soutěži jednotlivců v běhu, hodu kriketovým míčkem a skoku dalekém. Nejlepší škola získává dřevěný pohár v kategorii dívek i v kategorii chlapců. V obou Olympiádách jsme se stali vítězi.

Plavecký výcvik je pravidelně zapsán do učebních plánů 3. a 4. třídy a letos proběhl 17. 4. - 20. 6. 2000.

Vedle povinného plaveckého výcviku bylo pro žáky ostatních ročníků zorganizováno nepovinné plavaní na ZŠ Havlíčkova v Mor. Budějovicích v rozsahu 4 hodin, vzhledem k velké finanční náročnosti (pronájem na jedno odpoledne 850,- Kč) jsme upustili od četnějšího opakování.

Pro žáky 2. stupně jsme organizovali 2. ročník Domamilské vzduchovky , což je ve své podstatě přespolní běh s plněním branných dovedností . Akce se konala 26. 6. 2000. Dále jsme navázali na tradici společných sportovních dopolední pořádaných se ZŠ Budkov v závěru školního roku a to dne 27. 6. 2000.

Zajímáme se o volný čas dětí a umožňujeme jim se zapojovat ve 12 zájmových kroužcích. Většina kroužků je výpočetní techniky vzhledem k instalaci nových dvou počítačů . Dále mohou pracovat v kroužku sportovním, aerobiku, hudebním - hra na kytaru, hra na klavír, výtvarném , technickém. Většinu kroužků vedou učitelé,máme pouze dva externisty.Velký úspěch měl kroužek aerobiku,hlavně při svých prezentacích při veřejných vystoupeních žáků školy.

Školní akce

16. 9. 1999 Den otevřených dveří, výstavka knih a učebnic (knihkupectví Ježek, Znojmo)

1.10. 1999 Sportovní olympiáda pro 1. stupeň - akce i pro okolní malotřídní školy

1. 10. 1999 Drakiáda , akce společná s MŠ Domamil

8. 10. 1999 Bleskový sběr papíru

18. 11. 2000 výstavka učebnic, knih jako vánočního dárku (Knihkupectví Ježek, Znojmo)

1.12. 2000 organizace a průběh oblastního kola Olympiády Nj

Diskotéka s protidrogovou tematikou v Třebíči 9. ročník

3. 12. 1999 Mikulášská nadílka - společná akce 2. stupně pro 1. stupeň i MŠ Domamil

16. 12. 1999 Vánoční turnaj ve stolním tenise

20. - 22. 12. 1999 výstavka vánočních svícnů - výrobků žáků ZŠ

22. 12. 1999 Vánoční besídka v sokolovně ve spolupráci s MŠ i pro starší občany

soutěž o nejhezčí vlastnoručně vyrobenou ozdobu

vánoční přání pro seniory

26. 1. 2000 zápis do 1. třídy

31. 1. 2000 - návštěva Horáckého divadla v Jihlavě „Tři zlaté vlasy Děda Vševěda" 1. st.

2. 2. 2000 beseda s protidrogovou tematikou a zdravověda pro 2. stupeň

5. 2. 2000 Dětský karneval , společná akce s MŠ Domamil

26. 2. 2000 1. Školní ples

20. 3. 2000 návštěva Horáckého divadla v Jihlavě „Sluha dvou pánů" 2. stupeň

27. 3. 2000 beseda s policistou, školní kolo Dopravní soutěže

29. 3. 2000 INTERNET Jihlava - 2. stupeň

3.4. 2000 beseda s hasičem - celá ZŠ

10. - 13. 4. 2000 Velikonoční výstavka v sokolovně , akce společná s MŠ Domamil

Ekologická výstavka v prostorách ZŠ (později zapůjčená jako putovní do ZŠ Jakubov a ZŠ Budkov)

11. 4. 2000- výstavka knih (knihkupectví Ježek, Znojmo)

17. 4. - 20. 6. 2000 plavecký výcvik 3. - 4. ročník

19. 4. 2000 beseda s kurátorem pro žáky 8. , 9. ročníku

4.5. 2000, 16. 5. 2000 nepovinné plavání v ZŠ v Mor. Budějovicích

4. 5. 2000- výchovný koncert „Hříšný tanec" v Mor. Budějovicích

14. 5. 2000 Den matek v sokolovně, společná akce s MŠ Domamil

15. 5. 2000 návštěva dopravního hřiště v Mor. Budějovicích 4. a 5. ročník

19. 5. - 21. 5. 2000 soutěž Zlatý list v Chaloupkách

26. 5. 2000 Sportovní olympiáda pro 1. stupeň, akce i pro okolní malotřídní školy

30. 5. 2000 Malování hrníčků

1.6. 2000 Dětský den na sportovním hřišti, akce zaměřená jako dárek žáků 2. stupně pro žáky 1. stupně a děti MŠ Domamil

2. 6. 2000 třídní výlet 1. a 2. třídy Jihlava

7. 6. 2000 třídní výlet 8. ročníku Kdousov

12. 6. 2000 Jihlavské divadlo „Hra o poklad" v prostorách MŠ Domamil, akce společná pro 1. stupeň a MŠ

13. - 16. 6. 2000 třídní výlet 6., 7., 9. ročníku Kaliště

16. 6. 2000 třídní výlet 3., 4., 5., ročníku Karlštejn

19. 6. 2000 vydání pohlednice Domamile s logem školy

26. 6. 2000 2. ročník Domamilské vzduchovky

28. 6. 2000 Sportovní dopoledne v ZŠ Budkov

30. 6. 2000 Slavnostní zakončení školního roku s krátkým kulturním programem

Mgr. Tichá