Kalendář skrytý

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Historie školy > Školní rok 2000/2001

Školní rok 2000/2001

 
Jsme škola s ekologickým zaměřením s napojením na program Tereza.

Prvním rokem je ve škole zřízena školní družina. Jejím zřízením se splnil krok k umožnění navštěvovat zájmové kroužky i žákům mladším, dojíždějícím.

ZŠ je tvořená dvěma budovami, odděleně tak jsou druhý i první stupeň se školní družinou. Učitelé i žáci mezi těmito objekty přechází během vyučování. V budově 1. stupně je učebna výtvarné a hudební výchovy, dílny, cvičná kuchyňka. Někteří učitelé 2. stupně vyučují na 1. stupni (M, Hv, Pč, Nj, Tv,Př).

V uplynulém školním roce navštěvovalo školu 87 žáků ( to je o 4 více, než v předcházejícím školním roce, a to i za situace, že se 3 žáci odstěhovali v průběhu školního roku). Žáci byli zařazeni do 6 tříd - 2 na 1. stupni 39 žáků, 4 na 2. stupni 48 žáků. Složení dojíždějících žáků z jednotlivých obcí: Martínkov 26, Domamil 20, Štěpkov 12, Komárovice 11, Lesonice 7, Radkovice 6, Jakubov 4, Litohoř 1).

Během roku se uskutečnily schůzky starosty obce Domamil s rodiči žáků ZŠ Jakubov. Obsahem setkání bylo podrobné seznámení rodičů s prací školy a nabídka možnosti pro jejich děti navštěvovat ZŠ Domamil od 6. ročníku. Této možnosti letos využijí další 2 žáci. Z Cidliny začne dojíždět jedna žákyně, pro kterou bude speciálně zajíždět autobus.Pro okolní malotřídní školy uspořádala naše škola tři centrální akce - Oblastní kolo v německém jazyce, zdarma celodenní exkurzi autobusem a již 3.sportovní olympiádu. Na tyto akce byly pozvány ZŠ Jakubov, ZŠ Lesonice, ZŠ Litohoř. Sponzorem akcí byla obec Domamil.

Pro lepší spolupráci s okolními obcemi inicioval OÚ spolu se ZŠ Domamil společnou schůzku pedagogů ZŠ i MŠ Domamil se starosty spádových obcí 12. 12. 2000.

I letos jsme ve výjimce.

Přehled o pracovnících školy

Jméno a příjmení Titul Kvalifikace Praxe Poznámky
Blanka Buličková Mgr Z - OV 8  
Jana Dvořáková Mgr M - Bv 11 TU 8. ročník
Ivan Jiruška     21 TU 9. ročník
Miroslav Kabelka Ing   6 TU Z. ročník
Jaroslava Kloboučková Mgr Spgg - M 11 výchovný poradce
Miroslav Macháček   1. stupeň 31 TU 1. a 2. ročník
Zdeněk Řepa Mgr Č - Tv 1 TU 6. ročník
Pavel Šplíchal   Z 3 TU 3., 4., 5, ročník
Hana Tichá Mgr Č - Vv 22 ředitelka školy
Magda Kabelková       výuka náboženství

 

Nepedagogičtí pracovníci Pracovní zařazení
Marie Břinková školnice a uklizečka
Ivan Ferdan topič
Věra Špinková topička a uklizečka

Podmínky pro výchovně vzdělávací činnost

Jistou nevýhodou jsou přechody mezi jednotlivými budovami během vyučování. Osvědčily se odborné pracovny Hv+Vv,Ch/F, M, Jazyky/knihovna, Př, Ze/Dě, Výpočetní techniky.

Efektivně žáci využívají chodeb i dvorku na 2. stupni, asfaltového plácku - silnice před budovou 1. stupně. Pro svou relaxaci mezi jednotlivými hodinami, popř. při čekání na zájmový kroužek, či dopravní spoj mohou hrát stolní tenis, stolní kopanou, badminton, líný tenis, míčové hry. Nevýhodou na dvorku 2. stupně je nízké oplocení u říčky Rokytky, která protéká vedle školního dvorku.

Dvorky jsou stále ve stavu rozpracovanosti, i když už mají trvale udržovanou travnatou plochu. Ve spolupráci s OÚ Domamil se podařilo na dvorku druhého stupně srovnat terén, osít trávou a oba dvorky pravidelně sekat. Výhledově zde mají být malá hřiště s betonovým pláckem na streetball. Vše závisí na dostatku finančních prostředků.

Postupná obměna učebnicového fondu se daří pomalejším tempem, než bychom potřebovali, ale přesto se zdařila výměna učebnic matematiky a fyziky, občanské výchovy a zeměpisu na druhém stupni.

Situace ve výpočetní technice se ve školním roce zlepšila též, ale přesto není dostačující ke stále trvajícímu zájmu téměř všech žáků školy o práci v kroužcích výpočetní techniky. I nadále pracují žáci 1. - 9. ročníku v 6 odděleních. Jsou rozdělováni podle znalostí práce s počítači od úplných začátečníků po zkušené žáky schopné pracovat samostatně i u internetu. Díky OÚ Domamil vlastní již škola 4 počítače typu Pentium II a tiskárnu. Od loňského roku díky rodičovskému sdružení máme modem s možností připojení k internetu. Od letošního roku pedagogové a zaměstnanci školy odsouhlasili a pořídili z prostředků FKSP trojkombinaci (scanner, barevná kopírka, tiskárna), 2 CD přehrávače, video, robot do cvičné školní kuchyňky.

Stále chybí prostředky na hrazení provozu internetu. Tuto situaci řešíme stále stejným způsobem. Provozní náklady si hradí každý uživatel sám individuálně.

Stav školních budov, plán údržby a oprav

Na začátku školního roku (24. 10. 2000) nechal OÚ opravit střechu na budově 1. stupně. Tím se objekt ještě více zateplil, což s nově zavedeným plynovým topením zvýšilo i úsporu energie a zároveň i estetiku budovy zevnitř i zvenku.

Ale obě budovy jsou staré a vlhkost zdí je patrná na první pohled. Částečné opravy zdiva jsou spíše kosmetického rázu. Po roce opět vystupuje vlhkost v budově 1. stupně, kde loni o prázdninách ( srpen 2000) byla po výměně AKU kamen za plynové topení, provedena oprava zdí čelních místností. Proto je v příštím školním roce 2001/2002 v plánu,že OÚ provede ve spolupráci se školou opravu a obložení zdí v dílně.

Nutná je také revize a oprava, popř. výměna oken na obou budovách. Určitě se tato oprava vrátí na úspoře energie.

O těchto závadách zřizovatel ví a má je začleněny ve svém plánu.

Novinkou, na kterou si žáci velice rychle zvykli od února 2001, bylo ekologické třídění odpadu. Z učeben zmizely odpadkové koše a objevily se na chodbě 4 nádoby s nápisy: BIO, PLAST, PAPÍR, OSTATNÍ. Nápad i realizace včetně instalace patří Ing Miroslavu Kabelkovi.

Žáci s učiteli pomohli při inovaci školních tabulí, provedli spolu se svou třídní učitelkou nátěr lavic v učebně matematiky.

Pitný režim je zajišťován ve spolupráci se školní jídelnou MŠ pravidelně. Škola se dále zapojila do akce školní mléko a 2x týdně si žáci kupují dotované školní mléko. Mohou si vybrat z 5 druhů. Distribuci si vzali na starost pedagogové.

Škola věnuje prevenci zneužívání návykových látek náležitou pozornost a postupuje podle „Pokynu MŠMT ČR čj. 16227/96 22 ze dne 30. 4. 1996", pedagogičtí pracovníci byli informováni o činnosti centra prevence drogových záležitostí. Rodiče byli o existenci centra informováni formou letáku umístěného na nástěnce s protidrogovou tematikou, o kterou se stará protidrogový preventista Mgr. Jana Dvořáková. Pravidelně spolupracuje škola s Centrem protidrogových závislostí v Třebíči a s protidrogovou koordinátorkou.

Přímo v prostorách školy nebyl zjištěn žádný případ užívání, donášení, držení, distribuce návykových látek, ani žádný jiný přestupek související s jejich zneužíváním.

S rizikovou skupinou žáků, která by mohla být náchylnější k užívání drog provádí preventistka pravidelné pohovory , zaměřené na zvyšování odolnosti vůči návykovým látkám. Osobním kontaktem se žáky dosahuje dobrých výsledků.

Veškerá současná opatření vedení školy jsou proto zaměřena na prevenci. Škola vytváří podmínky pro různé volnočasové aktivity dětí (včetně podmínek materiálních).

V tomto školním roce jsme uskutečnili projekt školy v přírodě se zaměřením na zvýšení odolnosti jedinců v zátěžových situacích a bližšího stmelení kolektivu.Školy v přírodě se zúčastnilo 40 žáků druhého stupně. V přírodním prostředí u obce Kaliště u Humpolce strávili žáci se svými učiteli 5 dní. Chata uprostřed lesa byla dostatečně inspirující ke společným činnostem a posilování zdravého sebevědomí. Umožnila to také řada soutěživých her.

Na obou stupních ZŠ proběhly besedy s protidrogovou tematikou a zdravověda.

Na školní budově je umístěna schránka důvěry.

Z celkově vycházejících 16 žáků se umístilo: 9 na středních školách a učebních oborech s maturitou, 6 ve tříletých učebních oborech a 1 zůstal v domácnosti.

Dne 24. 1. 2001 proběhl zápis do 1. třídy. K zápisu se dostavilo 12 žáků (z toho 1 žákyně s odkladem školní docházky). Nikdo z rodičů nezažádal o odklad školní docházky.

V tomto roce se nám podařilo ve spolupráci s OÚ Domamil :

- opatřit molitanové doskočiště na skok vysoký

v průběhu roku byla nainstalována hrazda

a druhý koš na košíkovou.

Zopakovali jsme s úspěchem sportovní akci „Sportovní olympiáda pro žáky 1. stupně" pořádanou nejen pro naši školu, ale zejména pro žáky okolních malotřídních škol. Olympiáda se konala 30. 4. 2001. Soutěžili jsme ve stejných kategoriích jako loni.

Plavecký výcvik 3. a 4. třídy proběhl 24. 4. - 24. 6. 2001 3. Pro žáky 2. stupně jsme organizovali 3. ročník Domamilské vzduchovky , což je ve své podstatě přespolní běh s plněním branných dovedností . Akce se konala 1. 6. 2001. Dále jsme pokračovali v tradici společných sportovních dopolední pořádaných se ZŠ Budkov a to dne 27. 6. 2001, tentokráte přijeli budkovští žáci se svými učiteli do Domamile na kolech.

Velký úspěch měl i kroužek Aerobicu a získal u děvčat správnou motivaci ke sportovním činnostem tak, že v závěrečné školní Akademii předvedly svou, vlastními silami nacvičenou, skladbu.

11. 5. 2001 navštívili žáci 4. a 5. ročníku dopravní hřiště v Moravských Budějovicích.Tato akce se též koná pravidelně jedenkrát do roka.

Mei soutěže, které jsme pořádali patřily např. uspořádání oblastního kola olympiády v německém jazyce pro malotřídní školy v okruhu působnosti ZŠ Domamil (15. 1.2001), dále pak matematická FIŠTRONIÁDA a zeměpisná soutěž, Vánoční turnaj ve stolním tenise.

Školní akce

1. 9. 2000 slavnostní zahájení školního roku v sokolovně

8. 9. 2000 slavnostní vpuštění plynu do budovy ZŠ

12. 9. 2000 informativní třídní schůzky pro 1. stupeň s prohlídkou nově zavedeného plyn. topení a úpravy budovy

17. 9. 2000 úprava dvorku na 2. stupni ve spolupráci s OÚ Domamil, odvoz velkých kamenných kvádrů,vyrovnávání terénu

21. 9. 2000 Běh Terryho Foxe v Moravských Budějovicích

25. 9. 2000 Bleskový sběr papíru

6. l0. 2000 Jihlavské divadlo - představení pro 1. stupeň a MŠ

12. 10. 2000 DRAKIÁDA, společná akce MŠ a ZŠ Domamil

17. 10. 2000 Internet v Třebíči

24. - 25. 10. stolní tenis Hrotovice

2. 11. 2000 exkurze v SOUZ Moravské Budějovice

7. 11. 2000 beseda s meteorologem , 6. ročník

14. 11. 2000 prodejní výstavka knih spojená s třídními schůzkami

16. 11. 2000 soutěžní odpoledne žáků 1. stupně

24. 11. 2000 Didakta, Třebíč pro vycházející žáky

28. 11. 2000 návštěva žáků 9. ročníku na Úřadu práce v Třebíči

5. 12. 2000 Mikulášská nadílka pro žáky 1. stupně ZŠ a MŠ Domamil

11. 12. 2000 Jihlavské divadlo - představení pro 1. stupeň a MŠ

12. 12. 2000 -odpolední schůzka pedagogů ZŠ a MŠ se starosty spádových obcí

-šachový turnaj v Třebíči

13. 12. 2000 Den otevřených dveří, vánoční výstavka žákovských prací v sokolovně

19. 12. 2000 -Vánoční turnaj ve stolním tenise

-1. stupeň návštěva výstavy betlémů v Moravských Budějovicích (3.,4.,5. ročník)

21. 12. 2000 Vánoční besídka ve spolupráci s MŠ

10. 1. 2001 návštěva MŠ - předškoláků v ZŠ Domamil

15. 1. 2001 školní kolo olympiády v Nj (II. kategorie)

17. 1. 2001 okresní kolo olympiády v Nj

24. 1. 2001 Zápis do 1. třídy

25. 1. 2001 školní kolo v recitaci 1. stupeň

29. 1. 2001 KK v šachu v Břeclavi

13. 2. 2001 školní kolo v matematické olympiádě

16. 2. 2001 beseda s ukázkami 1. pomoci (3. -9. ročník)

17. 2. 2001 2. školní ples

24. 2. 2001 okresní kolo v aerobicu WELNESS v Třebíči

26. 2. 2001 uspořádání oblastního kola v německém jazyce

27. 2. 2001 Neruda - dramatické pásmo pro žáky 2. stupně

12. 3. 2001 bleskový sběr papíru

20. 3. 2001 Upovídaný Budík - soutěž v Mor. Budějovicích

21. 3. 2001 -OK zeměpisné olympiády v Třebíči

-školní kolo Klokana

23. 3. 2001 celodenní exkurze autobusem do Dalešické elektrárny, rozhlednu Kramolín a Mohelenskou step - akce organizovaná ZŠ Domamil i pro žáky okolních malotřídních škol (3.,4.,5.)

27. 3. 2001 OK Pythagoriády v Třebíči

2.-6.4. 2001 škola v přírodě KALIŠTĚ u Humpolce (2. stupeň)

11. 4. 2001 třídní schůzky spojené s prodejní výstavkou knih pro žáky i rodiče

18. 4. 2001 turnaj v kopané 4. a 5. ročník Moravské Budějovice

23. 4. 2001 Jihlavské divadlo „Duhová kulička" pro MŠ a 1. stupeň ZŠ

24. 4. 2001 zahájení plaveckého výcviku pro 3. a 4. ročník

30. 4. 2001 Sportovní olympiáda pro 1. stupeň okolních škol

11. 5. 2001 Dopravní hřiště Moravské Budějovice (4. ,5. ročník)

13. 5. 2001 Den matek v sokolovně , akce společná s MŠ

24. 5. 2001 návštěva na Úřadu práce žáci 8. ročníku

31. 5. 2001 divadelní představení v Jihlavě „Jak je důležité míti Filipa"

1. 6. 2001 - MDD - pěší turistika 1. stupeň

-3. ročník Domamilské vzduchovky 2. stupeň

13.-15.6.2001 třídní výlet na kolech 8. ročník základna KDOUSOV

13.-15.6.2001 třídní výlet na kolech 7. ročník základna KOSOVÁ

14.-15.6.2001 třídní výlet 6. ročník HLUBOKÁ,LIPNO,SUŠICE

15. 6. 2001 třídní výlet 3.,4.,5. ročník OLOMOUC, BOUZOV

19. 6. 2001 třídní výlet 1.,2. ročník Moravské Budějovice

22. 6. 2001 koncert žáků ZŠ (klavír , akordeon)

24. 6. 2001 školní akademie v sokolovně

29. 6. 2001 slavnostní zakončení školního roku

Škola se zajímá o volný čas dětí a umožňuje jim se zapojovat v 18 zájmových kroužcích, což je v pětidenním cyklu úctyhodné číslo.Denně také škola „zní" i v odpoledních hodinách. Pokud není autobusové spojení, což je naše velká nevýhoda, v podpoře aktivně využitého volného času pomáhají rodiče. Na „střídačku" pro děti jezdí vlastními auty. Společně věříme, že odměnou jim budou harmonicky vyrovnané děti - osobnosti - , které vědí, co chtějí a nebudou v budoucnu hledat úniková řešení např. v drogách.

Většina kroužků je výpočetní techniky ; celkem 6 - vzhledem k instalaci nových dvou počítačů. Dále mohou pracovat v kroužcích sportovních, ty jsou celkem 3,všeobecný 1. stupeň, sportovní hry 2. stupeň a aerobic. Hudební - hra na kytaru, hra na klavír,akordeon a flétnu. Keramický, technický, angličtina, přírodovědný - ekologický 1. stupeň, zájmová matematika.

Většinu kroužků vedou učitelé,máme pouze dva externisty.

Jsme malá vesnická škola s celkovým počtem 87 žáků. Jen devět z nich není zapojeno v žádném zájmovém kroužku. Ostatní už ví, co s volným časem a zdokonalují se v tom, co je baví. A s radostí je v jejich úsilí podporuje parta nadšených pedagogů.

Mgr. Tichá