Kalendář skrytý

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Historie školy > Historie TJ Sokol Domamil

Historie TJ Sokol Domamil

Historie TJ Sokol DomamilV datu 26. března 1921 založení TJ Sokol Domamil se prameny shodují, poněkud problém nastává se jménem prvního starosty. V publikaci Tělovýchovné a sportovní milénium Třebíčska (2003) od Miloslava Zemana je uveden pan Václav Krotký. Není to jediný sporný bod o Domamili v této publikaci. Je zde taktéž mylně uvedena jako předsedkyně z roku 2002 Eva Soukupová.

Činnost spočívala v poměrně pravidelném cvičení v oddělených skupinách mužů, žen a dorostu.

Z dat podložených kronikami a archivem v Mor. Budějovicích:

28. 5. 1921 svolána bratrem R. Klepáčkem schůze všech 32 členů a byli zvoleni členové výboru:

starosta Fr. Dvořák, rolník (Domamil č. 33), jednatel Rudolf Břinek,rolník (Domamil č. 93), vzdělavatel Fr. Dadák, řídící učitel v Domamili, náčelník Rudolf Klepáček, rolník (Domamil č. 44), pokladník Antonín Kouřil, rolník (Domamil č. 28), hospodář Josef Kouřil, rolník (Domamil č. 28 a knihovník Oldřich Švéda, studující v Domamili.

7. 8. 1921 zřídila TJ Sokol Domamil v obecním domě tělocvičnu a sepsala smlouvu s obcí Domamil, aby tuto tělocvičnu mohla školní mládež za dozoru učitele používat včetně nářadí.

22. 11. 1921 zaslali žádost za povolení k ustavení se "Tělocvičné jednoty Sokol v Domamili" spolu s výtahem protokolů ustavující schůze Rudolf Břinek t.č. jednatel, Fr. Dvořák t.č. starosta, Rudolf Klepáček t.č. náčelník.

8. 12. 1922 podepsal Stanovy TJ Sokol Domamil jako starosta Tomáš Janíček (dědeček současného hostinského U Tomášů) a jednatel František Dadák.

1934 - propůjčuje jednota sokolovnu na nácviky divadelních her, hasičům na týdenní hasičskou školu. Místní sdružení republikánského dorostu za propůjčení sokolovny opravuje jeviště. (Oprava si vyžádala 60,- Kč!).

Ve volbách z 26. 1. 1935 se stal starostou František Moravec, výše členských příspěvků byla tehdy 6. - Kč. Bratr Dvořák závodil v desetiboji. V dubnu nacvičovali sokoli českou besedu. Jednota měla 29 členů.

Historie TJ Sokol Domamil

Jednota poprvé upozornila na nutnost opravy sokolovny a opravy střechy . I nadále sokol propůjčuje prostory hasičům, dále ke konání předvojenské školy a k nácvikům divadla (i TJ sokolu Martínkov 24. 11. 1935).

29. 11. 1935 se po opravě střechy a vybílení zahajuje v sokolovně pravidelné cvičení. TJ se také zúčastnila sázení Švehlovy lípy(která později "ustoupila" při stavbě Jednoty).Akci   pořádal místní republikánský dorost a národní jednota.V tomto roce se cvičilo usilovněji ( únor - červen a říjen až prosinec) Žactvo cvičilo jen v únoru. Ke cvičení se scházeli až 4x týdně, vzhledem k mezisletovým závodům. Povinného župního srazu se zúčastňuje 12 bratří a jedou do Třebíče buď na kolech nebo autem bratra Švába. Výsledky se dostavily. Na župních přeborech se umístila jednota z 83 družstev na na 17. místě.

1936

25. 1. 1936 se konal sokolský ples v hostinci U Švábů s hudbou p. Kozmáka. (? 23. 2. 1936 - podle zápisů jiná data). Zlepšila se i cvičební morálka a pokračovala úspěšná umístění cvičenců např. na župním sletu ve Znojmě, za naši jednotu cvičilo 6 mužů - ačkoli župou byli určeni na jednotu pouze 3 muži. Okrskového kola v Šebkovicích se zúčastnili 4 muži a sokolského srazu 8 mužů.V dubnu nacvičovalo členstvo českou besedu. Žáci a žákyně začali cvičit v listopadu, jinak se cvičilo od ledna do července. V červnu se jednota rozloučila s bývalým starostou řídícím Moravcem, který se odstěhoval na Vyškovsko. Sokolové se rozhodli zažádat o dotaci z fondu ve výši 3 000 Kč na opravu sokolovny, opravu nářadí, přikoupení žerdě k hrazdě a nákupu kruhů.

28. 10. 1936 bylo sehráno divadlo „Pro princeznu svobodu".

Stav členstva : 24 mužů a 6 žen.

1937

23. 1. byl na valné hromadě zvolen starostou Václav Krotký. Náčelník bratr Nechvátal poprvé upozorňuje na útoky chystané na sokolskou činnost..

30. 1. (8. 2. 1937 ? zase rozpor v hlášení) se konal sokolský ples, dále bylo 7. 3. sehráno divadlo „Rozmysli si Mařenko". Probíhaly i přípravy na povinný branný sraz v dubnu. 21. 9. uspořádala TJ Sokol smuteční tryznu v den pohřbu TGM. 10. 7. pořádal sokol poutní taneční zábavu a 28. 10. štafetový běh probíhající celou republikou jako oznámení poselství o sletu, který byl v příštím roce v Praze. Jednota Domamil přebírala štafetu na křižovatce Vranín - Komárovice a předávala ji u martínkovského kříže jednotě Martínkov. Zúčastnilo se 50 osob (běžců i dozoru). Při té příležitosti byla i v sokolovně sehrána žáky školy divadelní hra „Kouzelné kladivo".

12. 11. 1937 se za přítomnosti ředitele Kabelky, který spravuje sokolské jmění, usneslo pro stálé velké vlhko o výměně podlahy v sokolovně. Dále bylo rozhodnuto opravit jeviště a přistavět u ní místnost, jež by sloužila jako šatny. Jako odborník byl přizván bratr Klimeš, ten se zavázal, že všechnu práci stolařskou odvede zdarma. Začíná se také uvažovat o sokolovně nové, ale není zatím vhodné místo ( v úvahu přichází i pozemek br. Petrů).

Na X. všesokolský slet do Prahy je přihlášeno 19 bratří, 3 sestry a 2 dorostenci. Cvičilo se 10 měsíců v roce.

TJ měla TJ 35 členů.

1938

Členský příspěvek byl zvýšený na 12,- Kč. Sokol opět pořádal sokolský ples v únoru, 6. 6. bylo sehráno divadlo. Na oblastním cvičení v Jaroměřicích cvičili 4 muži.Činnost sahá jen do sletu, pak byly vzhledem k událostem jiné starosti a zájmy.

Stav členstva: 34 mužů 7 žen.

1939

4. 2. opět pořádají sokolský ples. Sokolovna byla propůjčena k nácviku hry „Mladí národní jednotě". Sehrála divadlo „Exekutor mimo službu". Činnost vystihuje citát: „ V r. 1939 byla činnost jednoty nejmenší od jejího založení. Je to tím, že cvičebna sokolovny následkem vlhka je k jakýmkoliv činnostem cvičitelským, divadelním i veřejným úplně nezpůsobilá a následkem doby, ve které žijeme, nebylo ani valných snah, aby byla opravena." To vše vzhledem k událostem a k velmi špatnému stavu sokolovny, která potřebovala již delší dobu nutně opravit podlahu. Nenacházejí se finanční prostředky na opravy a také přetrvává dohadování o tom, komu sokolovna patří a kdo má nést finanční náklady (obec -TJ).

TJ 33 mužů a 6 žen .

1940

17. 3. sehráno divadlo „Česká chaloupka".

Jelikož jednota nemá cvičebnu, celý rok se vůbec necvičilo.

1941

26. 1. 1941 starostou zvolen Karel Dvořák - místostarosta František Herout.

Poslední zápis z 26. 1. 1941.Nastává odmlčení.Pokračuje zápisem z 29. 10. 1945

1945

Sokolovna stále není schopná cvičení. Snaha mládeže k práci je velmi dobrá, ale chybí finace.

V období 2.sv. války byla činnost Sokola utlumena a teprve po roce 1945 se díky aktivitě paní Boženy Kopcové a Emmy Drmotové obnovila.

1946

Družstvo mužů a družstvo žen se zúčastňuje cvičení prostných v Lesonicích při oslavě 25. výročí trvání jejich jednoty.

Jednota opět zažádala o opravu střechy sokolovny tentokrát MNV.

1947

26. 1. 1947 starosta Václav Krotký. Citát : „Zprávy jednotlivých činovníků byly stručné, protože jednota po dobu šest roků německé okupace utrpěla ochabnutí sokolské myšlenky."

Mimo cvičení sehráli sokolové i několik divadelních představení. Za čistý výtěžek z divadla „Dedoušek si namlouvá" byla koupena nová kamna. Na župní slet v Třebíči i veřejné vystoupení v Šebkovicích se připravovaly ženy (6) a dorostenky (4). Na oboje jely společně s jednotou v Komárovicích a bratr Bachel jel nákladním vozem."

1948

V roce 1948 se zúčastnili sokolové nácviků na Všesokolský slet. Družstvo mužů vedl pan Stanislav Bádal a Bohuslav Břinek. Družstvo žen a dorostenek Emma Drmotová a Božena Kopcová. Na cvičení docházely i cvičenky z Komárovic a Martínkova.

Členský příspěvek byl stanoven na 50,- Kč.

Školní TJ zřízena v roce 1955 - vedoucí Vacek, učitel Tv,členové výboru: Fr. Jakš, místopředseda, Josef Tichý - organ. pracovník, Stanislav Bádal - zástupce DSO, Miloslav Jahn, zástupce SRPŠ, Růžena Janíčková za PO.

Předsedové TJ Sokol Domamil v následujících letech (podle údajů O. Břinka s časovými údaji "asi"):

Miroslav Jahn 1953 - 1961

Stanislav Bádal 1961 - 1971

Ladislav Polenda 1971- 1977

Vilém Růžička 1977 - 1991

Oldřich Břinek od 19. 4. 1991 doposud.

......

Ze vzpomínek Boženy Kopcové. „Zajímavé bylo, že cvičily jen ženy a dorostenky. Muži ne."

Použité prameny :

Kroniky školy

Kniha protokolů těl. jednoty v Domamili

Sokolovna

Místní jednota zrekonstruovala bývalé koňské stáje na sál, přísálí a jeviště v letech 1925 až 1928.

Protože v květnu 1957 při průtrži mračen byla sokolovna zatopena a byla úplně zničena podlaha, a protože i tak stávající prostory nevyhovovaly. Na podzim 1958 se usnesla členská schůze Sokola na přestavbě sokolovny a na její zařazení do akce Z. Na rok 1959 bylo na tuto akci uvolněno 35 000,- Kč a započaly práce bourací a odklizovací. 24. 5. 1960 byl položen základní kámen, před vánoci dosaženo „glajchy".Krov provedli tesaři z OSP Mor. Budějovice. Na její stavbě - včetně bourání - bylo odpracováno 5 875 hodin. Stavbu vedl K. Pléha z Martínkova. Na pracích se podíleli i žáci střední. školy v Domamili (mj. čištěním cihel z bouračky). V roce 1961 byly vyzděny komíny do roviny střechy, štíty a římsy. V letech 1962 -1963 práce na sokolovně moc nepokročily pro nedostatek financí a neochotu k práci zadarmo, byly provedeny vnitřní omítky aj. úpravné práce vevnitř. V hrubých rysech dokončena v roce1964, vodoinstalační práce provedly Pozemní stavby Jihlava v červenci, během toho samého roku byly dokončeny betonové podlahy ve všech místnostech, dále byla zavedena voda a elektrika. V roce 1965byly dokončeny práce ve sklepě, dobetonovány schody na jeviště i dvoje schody do budovy sokolovny a upraveno okolí. Sokolovna byla po pěti letech hotova.V roce 1966 se započalo se stavbou přísálí. 13. 7.1987 byla zahájena přístavba galerky, a provedena úprava WC (muži, ženy) a předělán komín. Problémem, který zdržoval dokončení stavby, byl v tom, jakým způsobem bude sokolovna vytápěna. V roce 1989 byla dokončena výměna el. vedení a v květnu 1989 vyřešeno ústřední topení.V létě téhož roku nastoupili malíři a dokončili dílo.Brigády zadarmo. Ostatní v hodnotě 370 000 Kčs.

Velkou zásluhu pracích, převážně odpracovaných zdarma, měli zejména Fr. Burian, V. Špinka, Ivan. Ferdan, Bohumil Klepáček a fotbalisté. Hodně času při výstavbě strávili i Míla Šimka, Jaroslav Navrátil, L. Ferdan a Fr. Růžička jako řemeslníci. Obklady a dlažbu provedli zdarma O. Břinek a M. Růžička.

Sokolovna byla slavnostně otevřena na Silvestra 1989 zábavou za účasti 200 návštěvníků.

Hřiště

Nejdříve se hrávalo na hřišti pod Horami. Hřiště tak, jak ho známe dnes - začalo fungovat po roce 1949. V létě 1955 bylo v letních měsících, během 8 dní, zhruba srovnáno hřiště buldozerem z STS v Mor. Budějovicích. V roce 1992 byla postavena krytá tribuna u středu hřiště pro 25 diváků.

V posledních letech - se postupně vylepšovalo i okolí hřiště např. výsadbou tújí a vybudováním altánku s krbovým posezením asi pro 60 návštěvníků. V roce 2002 byly postaveny typizované střídačky pro hosty a domácí hráče.

Kabiny

V sedmdesátých letech se jako kabiny používal železniční vagon. 27. 2. 1982 se uskutečnila první brigáda na kabiny, při které se bourala slepičárna (z ní byly na jejich stavbu použity cihly). Stavba kabin byla dokončena v roce 1986. Jejich celková rekonstrukce + nástavba proběhla z finančních prostředků, které nejen získali fotbalisté výhrou v TV soutěži 13. 11. 2004 „Hodina pravdy" (400 000Kč), ale i díky podpoře ze sportovního fondu Vysočina částkou 100 000 Kč, sponzorům a obětavé práci sportovců. Práce započaly 6. 4. 2005 a skončily 26. 11. 2005 po slavnostním otevření kabin. Kolaudace proběhla 15. 11. 2005. Celkem bylo odpracováno 4 965 hodin z toho 90 % zadarmo. Rozpočet přesáhl 1 124 000 Kč. V současné době mají fotbalisté kvalitní travnaté hřiště, moderní kabiny, upravené okolí hřiště a při utkáních fungující občerstvení.

Oddíl kopané 

Byl založen v březnu 1971. Zakládajícími členy byli Vilém Růžička, Ivan Ferdan, Fr. Rojík, Antonín Abrhám, Oldřich Břinek, Fr. Burian a Fr. Kolář. Činnost má nejdelší trvání vyjma odmlčení (od 1976 - 1981), po kterém pomohl s obnovou místní farář Václav Razík a posily z dorostu okolních obcí.

Muži

1.5. 1972 po ustavení oddílu kopané sehráli hráči první přátelské utkání v Mor. Budějovicích 8 : 0 (4 : 0). První domácí utkání o pouti v červenci 1972 Domamil : Mor. Budějovice (4 : 4) viz foto.

Trenérem byl p. Růžička.

20. 8. 1972 proběhlo 1 mistrovské utkání Sokol Domamil : Sokol Želetava 4 : 2 (1 : 1).

V roce 1981 byla obnovena činnost a 16. 8. 1981 sehrán první mistrovský zápas Čechtín : Domamil 2 : 5 (0 : 0).

Během doby působení zaznamenávalo družstvo mužů kolísavých výsledků. V tabulce se umisťovali od 2. do 7. místa. Za nejúspěšnější sezónu lze pokládat 2006/2007, kdy naši muži postoupili do III. třídy.

Dorost

6. 6. 1992 se konala zakládající schůzka. První přátelské utkání bylo sehráno 9. 8. 1992 Myslibořice : Domamil 1 : 4 (0 : 1). 16. 8. 1992 se sehrál první mistrák v I. kole a to za dost vysoké teploty (ta se vyšplhala v době zápasu ve 14,30 h na 34 stupňů) s výsledkem: Domamil - Rapotice, 4 : 2 (2 :1).

Za období šesti sezón 1992 - 1998 se vystřídalo 58 hráčů a z nich bylo 41 střelců. Mezi nejúspěšnější patřili Oldřich Břinek ml. 101 /2, Jan Marek 88/11 a Milan Dvořák 67/2. Nejlepším umístěním bylo v sezóně 1997/1998 :

2. místo - dorost II. třída „B" (16 12 2 2 39 : 10 38 bodů). Za celou dobu působení byli trenéry O. Břinek st. a J. Dvořák.

Žáci

Založen díky iniciativě V. Růžičky a M. Mahra.Okresních soutěží se zúčastňovali žáci v sezónách 1976 - 1999. Prvním trenérem byl Vilém Růžička z Domamile. Po krátkém přerušení roku 1984 obnovil činnost Fr. Semrád a odváděl velmi záslužnou činnost jako hlavní trenér, pomocným trenérem byl O. Břinek.. Dodnes jistě mnozí hráči vzpomínají nejen na jízdy autem na zápas v plném počtu hráčů. Za tuto dobu získali žáci 5 x 1. místo a nejúspěšnější sezóna byla v letech 1989 - 1990, kdy starší žáci „A" z 18 zápasů sehráli 17 vítězně a jednou remizovali. Celkové skóre 203 : 10 se ziskem 35 bodů hovoří za vše. V období od 4. 6. 1988 do 8. 9. 1990 žáci „A" v mistrovském utkání neprohráli!

Nejlepší hráč byl Jaroslav Šimka z Budkova, nejvíce branek (62) dal Tomáš Urbánek, nejvíce utkání (85) za „A" družstvo sehrál Jaroslav Böhm.

Hokejový oddíl

Založený v roce 1961 působil v okresním přeboru do roku 1970, měl krátké trvání vzhledem k vysokým nákladům na údržbu a cestovné.

Oddíl stolního tenisu

I jeho činnost byla pouze krátkodobá. Činnost zahájil v roce 1974 a po pěti letech skončil.

Zajímavosti z historie

Domamil se stala vítězem Hokejového turnaje v Moravských Budějovicích v únoru 1981. (máme fotku)

O pouti v roce 1985 bylo sehráno utkání Domamil : Zbrojovka Internacionálové 3 : 6, které zhlédlo rekordních 300 diváků.

Při příležitosti otevření nových kabin se na pouť v roce 1986 sehrálo utkání mezi Domamilí a Start Jihlava (ženy) s výsledkem 3 : 3. (viz. foto) . Utkání sledovalo 150 diváků.

9. 7. 1989 - o pouti - sehráli starší žáci zápas se Start Jihlava (ženy) s výsledkem 6 : 1 za přítomnosti 100 diváků.

Zápis ze schůze 26. 12. 1935 ( Kniha protokolů těl. jednoty v Domamili)

Činnost jednoty po stránce veřejné rovná se nule. Veliká chuť k práci v jednotě, veliké sliby u nově zvolených činovníků bývají bohužel jen při valné hromadě, ale pak se nedělá nic. Už skoro celé dva roky si Sokol nezahrál divadlo, 4 roky nepořádal poutní, ani jinou taneční zábavu. Členové jednoty s klidem dívají se na práci druhého spolku v obci, a tou svojí úplnou nečinností jej v práci, namnoze i proti sokolské ještě podporují."... zapsali Fr. Moravec , Jos. Kouřil, jednatel.

Zápis ze schůze 26. 1. 1941 (Kniha protokolů těl. jednoty v Domamili)

Zapsal Tomáš Janíček, jednatel toto:

Veškerá činnost jednoty rovná se nule. Veliká chuť k práci v jednotě, veliké sliby u nově zvolených činovníků bývají bohužel jen při valné hromadě, ale potom se nedělá nic. Není možné, aby naše jednota mohla se vykazovati takovou činností jako jednoty velké neb jednoty městské, ale činnost jakou na nás žádají zásady sokolské výchovy by vždy mít mohla a je svatou povinností všech bratří a sester, chceme-li se stavět do šiku Tyršova, abychom byli jednotou činu a práce a né jenom na papíře, která lhostejností nás všech půjde-li to tak dál, jde k zániku a né k životu."

........................................................................................................

TJ SOKOL fotbal - od roku 1996

Ing. Alois Tichý

prameny zprávy O. Břinka ve Zpravodajích obce Domamil (ročník 1999 - 2007)

Sokol čítá 180 členů a z toho je polovina fotbalistů. Od toho se i odvozuje jeho hlavní činnost.

Oddíl kopané tvoří dvě žákovská družstva, která vede trenér Fr. Semrád. První do deseti roků „Liga základen" obsadilo z 12 účastníků 7. místo s 15 body. Druhé mužstvo do 14 let „Okresní přebor starších žáků" obsadilo z 10 účastníků 4. místo s 18 body. Dorostence (mužstvo do 18 let) vedli trenéři O. Břinek aj. Dvořák v okresním přeboru, obsadili ze 16 mužstev 4. místo s 31 body. Muži vedeni V. Špinkou po podzimní části byli na 2. místě s 19 body.

Díky firmě SILOP z Mor. Budějovic - panu Vojtěchovi - mají naši fotbalisté nové dresy.

Pořádali jsmese ziskem i jednu taneční zábavu.

Dvě cvičitelky Hana Bláhová a Eva Soukupová cvičí s dětmi.

1999

V ročníku 1998 - 99 byli v soutěži muži a dvě žákovská družstva. Dorost zanikl z důvodů finančních a nedostatku hráčů. Muže trénoval O. Břinek, žáky Fr. Semrád, který je jedním z nejlepších trenérů v okrese. Předsedou oddílu byl V. Špinka. V důsledku nedostatku hráčů v Domamili odešli dorostenci i žáci do Třebelovic.

Umístění našich družstev po podzimu 1999:

St žáci 7. Třebelovice 13 6 4 3 19:15 22

ml. žáci 2. 6 5 0 1 44: 3 15

dorost 3. 12 7 2 3 40:13 23

muži 10. 12 3 4 5 17:21 13

2000

Na výroční schůzi (5. 3. 2000) byl za rok 1999 vyhlášen fotbalistou roku M. Choloděnko (158 b), druhý byl J. Marek (148 b) a třetí Z. Soukup (141 b). Talentem roku se stal M. Dvořák.

Do III. Třídy se postup nepodařil. Skončili jsme na 11. místě

11. 24 6 6 12 31:51 24

O prázdninách se pořádal II. ročník domamilského turnaje za účasti 9 mužstev. Vše vyšlo na výbornou - počasí, obsazení, úroveň zápasů, pořadatelská služba, ceny - jen návštěvnost diváků byla slabší. Domamil získala nejlepšího brankáře, kterým se stal Roman Pečenka. 

Pořadí:

 1. Třebelovice A
 2. Domamil A
 3. Jakubov
 4. Jemnice
 5. Lesonice
 6. Želetava
 7. Vinaři
 8. Třebětice - dorost
 9. Domamil - dorost

Během podzimu sehráli Zdeněk Soukup a Radek Menčík ve zdraví TŘÍSTÝ zápas za náš oddíl. Bohužel do Litohoře odešel poctivý funkcionář Fr. Semrád, jeho povinnosti přebral Ivan Ferdan, O. Břinek ml. a Eva Soukupová.

2001

10.3. 2001 na výroční schůzi byli oceněni za rok 2000:

fotbalistou roku 1. Z. Soukup (228 b), 2. J. Marek (222 b) , 3. M. Novák (201 b)

talentem K. Břinek

střelcem M. Novák a M. Choloděnko (oba za 7 gólů)

fotbalisty století byli vyhlášeni: A. Abrahám, V. Špinka aj. Nahodil

obětavci století: V. Růžička, I. Ferdan,

Za 300 odehraných zápasů oceněn Z. Soukup a R. Menčík a za poctivou a příkladnou práci ve prospěch fotbalistů Fr. Semrád.

Konečná tabulka mužů 6.místo (ze 14 účastníků)

26 13 3 10 52:51 42

Vzhledem k reorganizaci soutěží v novém kraji Vysočina, postoupila první mužstva do III.třídy.

2002

Velkou proměnou prošlo hřiště a jeho okolí. Zatravnění se projevilo i tam, kde tráva nerostla řadu let. Základ byl v tom, že došlo k pravidelnému sečení, hnojení a prohazování semena trávy zásluhou K. Břinka. Na východní straně hřiště bylo zásluhou Vl. Menčíka odstraněno roští a stromy , pak byla tato strana pracovnicemi OÚ Domamil nově osázena tůjemi o velikosti 60 cm. Firma STABO postavila 2 střídačky o rozměrech 2 x 6 m. Vlastními silami byl postaven altánek a také zásluhou odborné práce M. Klepáčka, L. Jenerála a Möllera. Jarní příprava fotbalistů začala pod vedením nového trenéra p. J. Kuby. Nakonec jsme skončili na 4. místě ( 11 7 1 3 30:17 22). Na výroční schůzi 1. 3. 2002 byla vyhlášena tradiční anketa roku 2001 s těmito výsledky:

Fotbalista roku 1. M. Novák (244 b)

2. J. Marek (243 b)

3. Z. Soukup (220 b)

Talentem P. Kalina

Střelcem M. Novák (10 branek).

2003

K. Břinek pokračuje ve zlepšení hrací plochy hřiště pravidelné zavlažování i když zatím jen provizorní.

14. 3. 1003 proběhla za účasti 91 členů Valná hromada. Byly vyhlášeny výsledky tradiční ankety:

Fotbalista roku 2002:

 1. Petr Kalina (274 b)
 2. Milan Dvořák (261 b)
 3. Jan Marek (234b)

Střelec Pavel Pravec

Talent Michal Černík

Zuřivec Milan Dvořák

Dvoje plíce Kuba „TR"

Univerzál Dalibor Kuba

Hlavičkář Zdeněk Soukup

Bombarďák Josef Karban

Smolař Milan Novák

Hecíř Roman Pečenka

Uskutečnily se volby funkcionářů na příští období. Byli zvoleni :

Předseda TJ Sokol: Oldřich Břinek st.

Předseda fotbalového oddílu: Václav Špinka

Jednatel: Oldřich Břinek ml.

Pokladní a ASPV TJ Sokol: Eva Soukupová

Členové výkonného výboru: Černík, Dvořák, Ferdan, Pečenka, Soukup.

V polovině ledna byla zahájena jarní příprava fotbalistů. V pátek a v neděli vedl trénink p. Kuba, ve středu Z. Soukup. Celoroční snažení skončilo naším čtvrtým místem ve skupině a to na postup nestačilo.

2004

19. 3. 2004 na valné hromadě byly vyhlášeny výsledky ankety roku 2003:

Fotbalista roku:

 1. Milan Dvořák (267 b)
 2. Kamil Břinek (229 b)
 3. Pavel Kolář (223 b)

Střelec Pavel Pravec

Talent Pavel Kolář

Smolař Michal Černík

V květnu byli fotbalisté rodinou Břinkových přihlášeni do televizní soutěže „Hodina pravdy". 3. 11. 2004 byl zadán úkol a 13. 11. 2004 v televizním studiu v Ostravě jsme zvítězili a tím získali odměnu ve výši cca 400 000 Kč potřebnou na materiál na nadstavbu kabin. Z nácviků, vlastního soutěžního vystoupení i přivítání doma máme k dispozici VHS kazetu . Radostí z úspěchu kolektivu fotbalistů žila celá obec i okolí.

Ve fotbalové soutěži po podzimu jsme byli 4. se 16 body. Suverénem byl nováček soutěže Sádek se 27 body. Prodali jsme 7 hráčů do Martínkova a na hostování (1 rok) jsme tamtéž uvolnili Jana Marka.

2005

8. 1. 2005 na ČT 1 ve 20 hodin byl vysílán pořad „Hodina pravdy s domamilskými fotbalisty".

Valná hromada 18. 3. 2005 vyhlásila fotbalovou anketu za rok 2004:

Fotbalista roku:

 1. Milan Dvořák (282 b)
 2. Petr Kalina (273 b)
 3. Pavel Kovář (257 b)

Talent František Kovář

Střelec Pavel Pravec ( 15 branek)

Smolař Zdeněk Dvořák

Obětavec Kamil Břinek (kustod)

Skokan Jiří Chaloupka

Vzteklounek Marian Choloděnko

Při volbách došlo jen k jedné změně: Pavel Pravec nahradil Romana Pečenku, který se odstěhoval.

Veškeré úsilí,mimo fotbalové zápasy, bylo směrováno na nadstavbu kabin. Administrativy se ujal místopředseda Z. Soukup, a jak se později ukázalo - na výbornou. K mistrovským zápasům jsme nastupovali s novými dresy (žlutomodrými) s logem Hodina pravdy a fungující časomírou a ukazatelem skóre.

15. 11. 2005 proběhla úspěšně kolaudace a 26. 11. slavnostní otevření kabin, kterého se zúčastnilo i přes nepříznivé počasí více než 200 diváků. V Domamilském Zpravodaji se mj. uvádí, že .."Kabiny a časomíra s ukazatelem skóre odpovídají kvalitou krajské soutěži. Střídačky, altánek, diváci a zázemí na slušné úrovni, ALE fotbal už bezmála 33 let hrajeme v „PRALESNÍ IV. TŘÍDĚ"."

2006

31. 3. 2006 proběhla valná hromada. V doplňující volbě byl do výkonného výboru místo odstěhovavšího se Romana Pečenky zvolen Pavel Pravec. Už posedmé byly vyhlášeny výsledky ankety za rok 2005:

Fotbalista roku:

 1. Marian Choloděnko 268 b)
 2. František Kovář (264 b)
 3. Pavel Kovář 256 b)

Střelec Marian CHoloděnko ( 18 branek)

Talent Lukáš Pivonka

Smolař Jan Šuckrdle

Obětavec Marie Břinková

Skokan Lukáš Pivonka

Zuřivec Pavel Kovář

V roce 2006 jsme začali s tréninky žáků, které vedly Vilém Růžička a Oldřich Břinek. Plánovali jsme zahájení v soutěži okresu teprve v sezoně 2007/2008.

Do vyšší soutěžní třídy postupuje Martínkov se 46 body a Jemnicko se 41 body. Naši skončili na 4.místě s 29 body.

2007

Valná hromada 2. 3. 2007 schvalovala počet výkonného výboru z 5 na 9, včetně předsedy a změnu názvu z TJ SOKOL Domamil na TJ SOKOL Domamil o. s. (občanské sdružení). Došlo také ke změně dvouletého volebního období na čtyřleté. Výše členského příspěvku se zvýšila u dětí z 25 Kč na 30 Kč a dospělých z 50 Kč na 70 Kč.

Předsedou TJ Sokol byl zvolen jednohlasně Oldřich Břinek (ve funkci od 19. 4. 1991) a členové výkonného výboru, kteří zvolili tyto funkcionáře na příští 4 roky:

Vedoucí fotbalového oddílu: Václav Špinka

Místopředseda a pokladník: Zdeněk Soukup

Předseda SPV : Eva Soukupová

Členové VV: Marek Špinka, Milan Dvořák, Radek Menčík, Mgr. Lenka Klimešová, Marie Svobodová

Předseda revizní komise: Mgr. Hana Tichá

Členové RK: Libor Fanta a Marie Procházková.

Dále valná hromada vyhlásila výsledky ankety za rok 2006:

Fotbalista roku:

 1. Petr Kalina
 2. Milan Dvořák
 3. Marian Choloděnko

Střelec Pavel Pravec

Talent Petr Pivonka

Obětavec Václav Špinka

Smolař Marek Špinka

Skokan Petr Pivonka

27. 7. 2007 byl uspořádán I. žákovský domamilský turnaj. Konečné pořadí:

1. Třebelovice

2. Domamil

3. Blatnice

4. Police

Ocenění byli tito žáci: Zdeněk Soukup ( Domamil) - nejlepší střelec

Jan Rakušan ( Třebelovice) - nejlepší hráč

Leoš Holík ( Blatnice) - nejlepší brankář.

28. 7. pokračoval VIII. ročník domamilského turnaje - muži. Celkový výsledek:

1. Domamil

2. Staré Město

3. Lesonice

4. Grešlové Mýto

Ocenění hráči: Lukáš Ferdan (Lesonice) - nejlepší střelec

Michal Šrámek ( Domamil) - nejlepší hráč

Aleš Stloukal (Staré Město) - nejlepší brankář

Začali jsme také s 15 žáky hrát mistrovské soutěže s novým trenérem Josefem Šubou. Do domamilského mužstva žáků se vrátili: z Jakubova: Jan a Tomáš Růžičkovi, Ondřej Klimeš a Michal Kovář a z Mor. Budějovic: Tomáš Janíček.

Závěrečné umístění mužů na 3. místě s 27 body nám zaručilo po 35 letech HISTORICKÝ POSTUP DO III. TŘÍDY. ( Bylo to i díky Kněžicím, které odchází do Jihlavského okresu a Sádku, který se ruší).

Po podzimní části tabulka III. třídy - muži ( ze 14 účastníků):

 1. Mor. Budějovice B 34 bodů
 2. Šebkovice 28

......

11. Radotice 13

12. Martínkov 12

13.DOMAMIL 9

14. Jakubov B 5.

Mgr. Tichá