Kalendář skrytý

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Historie školy

Historie školy

(poznámka: souběžně jsou psány do školního roku 1951/1952  dvě kroniky, proto jsou zápisy zprvu rozděleny na 1.st. a 2.st.)

Historie školy   Historie školy   Historie školy

Historie školy   Historie školy   Historie školy

Školní rok 1948/1949 - 1. st. 

(podle kroniky 112 let školní budovy č. 10 )

Od tohoto roku se škola se jmenuje národní, nebo škola I. stupně, správcem školy je ředitel Jan Holík.

Učitelský sbor zůstáva beze změny:

I.tř. (1. a 2. roč..) 24 žáků

II. tř. (3. - 5. roč..) 36 žáků

V MŠ 16 dětí , učitelka Marie Dvořáková.

Školní rok 1948/1949 - 2. st.

Byl zahájen v pondělí dne 27. září 1948. Vyučováno ve čtyřech třídách se 79 dětmi. Jako zbytek staré organizace zůstávají v tomto školním roce místo IV. třídy jednoroční učební kursy /JUK/.

Učitelský sbor:

Vedením správy školy byl pověřen odbor. učitel Oldřich Bartes, narozen 18.1.1905 v Lukově, okr. Mor. Budějovice. Odborný učitel Vladimír Spousta, nar. 9.7.1904 v Horách, okr. Dačice, byl přidělen na zdejší školu dnem 1.10.1948 ze střední školy dívčí v Jaroměřicích nad Rokytnou. Def.učitel podle § 4 uč. zák. Antonín Vacek, nar. 14.6.1921 v Litohoři, okr. Mor. Budějovice byl přidělen do Domamile z nár. školy v Bělčovicích, okr. Mor. Budějovice. Učitel čekatel Josef Peprle, nar. 16.10.1929 v Jaroměřicích nad Rokytnou byl přidělen na zdejší školu ze střední školy dívčí v Mor. Budějovicích. Učitelka domácích nauk Vlasta Špinlerová, nar. 25.12.1923 v Myslibořicích byla přidělena do Domamile ze střední školy dívčí v Jaroměřicích nad Rokytnou. Učila jen na zdejší škole a zastupovala místo třídního učitele. Náboženství římskokatolickému vyučoval P. Jan Slavík, farář v Domamili. Vykonávání školnických prací bylo svěřeno Františku Hronovi, dělníku v Domamili čp. 105.

Rozdělení žactva podle bydliště:

Domamil 24, Martínkov 20, Komárovice 14, Vranín 13, Štěpkov 8. Celkem 79.

Žáci z Budkova se k zápisu nedostavili, ačkoli Budkov byl výnosem zemské školní rady v Brně ze dne 10.11.1948 č.III/2 -7867/4 (viz jednací protokol č. 122/48) ke střední škole v Domamili přidělen. Rodiče z Budkova odmítli posílat děti do zdejší školy /prestižní důvody/, i když bylo zavedeno autobusové spojení

/p. Lujc, autodopravce z Police/ z Budkova do Domamile a zpět. Autobus jezdil naprázdno plné tři týdny.

Žactvo podle zaměstnání rodičů:

zemědělci 38, živnostníci a jiní podnikatelé 18, zemědělští dělníci 4, ostatní dělníci 16, úředníci, učitelé 2, důchodci a penzisté 1.

Náboženství římskokatol. 77, českobratrskoevangel. 2

........................

Akce pořádané školou:

Před vánočními svátky uspořádalo žactvo školy v tělocvičně Sokola vánoční besídku s pestrým programem. Čistého výtěžku 1291 Kčs bylo použito na zakoupení učebních pomůcek a první stupeň na zájezd autokarem do Bratislavy a okolí.

...................

Dne 6. března l949 uspořádala žákovská organizace zdařilou akademii v tělocvičně Sokola. Čistý výtěžek činil l.680 Kčs. Bylo určeno k zakoupení signálních hodin pro střední školu. Koncem měsíce dubna sehrála žákovská organizace školy za režie uč. Vl. Špinlerové divadelní hru „Popelka". Čistý výtěžek k zakoupení školních pomůcek činil 2570 Kčs.

...........................

Školní výlet:

Ve dnech l4. a l5. června podnikli žáci v počtu 7l se 4 učiteli v rámci „Týdne dětské radosti" výlet vlakem do Kutné Hory, na výstavu 700 let hornictví. Z prostředků školy bylo věnováno chudým dětem 1817 Kčs.

Dne l9. června l949 byla uspořádána v budově školy výstava knih pro mládež. Výstavu navštívilo 200 osob. Bylo prodáno 96 knih. Škola zakoupila 11 knih v ceně 940 Kčs z prostředků vlastních. S výstavou knih byla zároveň uspořádána výstava žákovských prací. Výstava se všem návštěvníkům líbila.

Dne 25. a 26. června 1949 uspořádala žákovská organizace za vedení uč. Jos. Peprleho besídku s divadelní hrou Heslo „Santa Maria". Čistý výtěžek činil 1400 Kčs.

Žákovské brigády:

Na žádost MNV v Domamili vysazovali žáci střední školy lesní stromky v Horách, sev. od rybníka „Opička", žactvo JUK jednotilo mák v Komárovicích. Celkem odpracovali žáci i s učiteli na těchto brigádách 985 hodin.

..........................................

Na vybavení střední školy v Domamili udělil KNV v Jihlavě obci podporu v částce 10.000 Kčs.

Školní rok 1949/1950 - 1.st.

Ředitelem národní školy je Jan Holík, náboženství vyučují farář Jan Slavík z Domamile a Jakub Rozmahel farář z Martínkova, učitel František Šťastný působil na zdejší škole rekordních 9 dní , místo něj nastupuje Jarmila Indrová.

V mateřské škole pracuje Marie Polendová (roz. Dvořáková), v období , kdy byla na mateřské dovolené - od 1. 11. 1949 - 1. 2. 1950 - ji zastupovala Marie Břinková z Budkova.

Počet žáků v MŠ 21, 1.- 5. ročník 62.

Žáci školy i MŠ si začali dopisovat s dětmi ze Slovenska (Dolní a Horní Zelenice).

Ve školní zahradě byly vysázeny nové ovocné stromy, protože ty, co zasázel Fr. Nechvátal byly téměř všechny zničeny nesvědomitostí a neopatrností lidí při práci s potahem.

19. 3. 1950 uspořádala MŠ besídku a z výtěžku této i jiných akcí školy bylo zakoupeno loutkové diadlo v hodnotě 10 000,- Kčs.

26. 3. sehráli žáci s učiteli divadlo se zpěvy "Krakonošova Medicina".

23. a 24. 6. 1950 byl uspořádán společný výlet 1.st. a MŠ do Vranova a na Bítov.

Školní rok 1949/50 - 2.st.

byl zahájen ve čtvrtek dne 1. září 1949. Vyučováno ve čtyřech třídách s 80 dětmi. Budkovské děti se k návštěvě zdejší školy opět nepřihlásily. Na společném shromáždění přivítal všechny děti Oldřich Bartes, připomněl jim jejich nejdůležitější povinnost v příštím školním roce a žádal všechny, aby vzorným chováním a pilnou společnou prací pomáhaly mladé střední škole v Domamili získat dobré jméno.

Žactvo podle náboženství:

Náboženství římskokatolické: 79, českobratrskoevangelické: 1 /80/

Žactvo podle bydliště:

Domamil 22, Martínkov 17, Komárovice 14, Vranín 16, Štěpkov 8, Krasonice 3.Celkem 80.

Ředitelem střední školy je Oldřich Bartes, zástupce ředitele Bohumil Václavek, učitelé Miloš Moravec, kandidát profesury, profesorka Libuše Vaverková, učitel Antonín Vacek, Josef Peprle (ten byl 1. 9. 1950 přeložen na stř. školu v Lubnici).Vladimír Spousta byl dnem 1. září 1949 přeložen na střední školu v Blížkovicích, Vlasta Špinlerová na střední školu v Jaroměřicích nad Rokytnou. Nově ustanovené učitelské síly: Melanie Kubová, profesorka, nar . 16.10.1907 v Hrušce, okr. Kojetín, kraj Olomouc, přidělena na zdejší školu z gymnázia v Mor. Budějovicích. V průběhu roku (v říjnu) onemocněla M. Kubová a koncem dubna 1950 je přeložena na dočasný odpočinek. Její hodiny převzali do konce šk. roku kolegové. Uč.dom.nauk (naše doplnění: poradkyně školy pro volbu povolání) Božena Čermáková, nar. 13.7.1927 v Horním Újezdě, okr. Třebíč, přidělena z nár.školy dívčí v Jaroměřicích n.R.. Bohumil Václavek, nar. 26.10.1919 v Litohoři, okr. Mor. Budějovice, přidělen z nár.školy ve Chvalkovicích.

..............................

Divadlo ve prospěch školy:

Za režie učitelů Josefa Peprleho a Oldřicha Bartesa sehrálo ČSM dne 4.12.1949 ve prospěch střední školy divadelní představení „Hořká medicína". Čistý výtěžek 2.250 Kčs byl určen na zakoupení knih a učebních pomůcek pro školu.

Rovněž dne 4. června 1950 sehrála žákovská organizace školy divadelní představení „Tajná vysílačka". Hra byla opakována dne 8. června v Komárovicích. Čistý výtěžek 2.792 Kčs byl určen k podpoře sociálně slabších žáků na školní výlet do Vysokých Tater.

........................

Další činnost žáků:

Zalesňovacích prací se žactvo zúčastnilo po tři dny. Bylo zasázeno celkem 6500 lesních stromků. Jeden hektar školního pozemku byl oset mrkví.

Za celý školní rok 1949/1950 sebrali žáci školy 15 q odpadových surovin. Na úpravě školního hřiště a na ostatních brigádách odpracovali žáci celkem 1450 hodin. Do 27.6.1950 splnilo 5 žáků všechny disciplíny k dosažení TOZ.

...........................

Za hornického učně se přihlásil 1 žák. Kromě toho se přihlásil do hornictví loňský žák zdejší školy J. Pietro z Martínkova. O dovolené navštívil naši školu v hornickém stejnokroji. Byl všemi radostně přivítán.

Z peněz ŽO /divadla, brigády, besídky/ byl zakoupen pro školu rozhlasový přijímač „Harmonie" za částku 7.200 Kčs.

Vysvědčení byla žactvu vydána již dne 27. června 1950, aby mohl být uskutečněn školní výlet do Vysokých Tater. Na společném shromáždění, k němuž byli pozváni rodiče a zástupci lidové správy, byla zhodnocena celoroční práce žáků a učitelů druhého roku jednotné školy.

Ve dnech 28.6. - 2.7.1950 podniklo 50 žáků školy a 4 učitelé výlet do Vysokých Tater.

Z peněz ŽO bylo na výlet věnováno 5.120 Kčs.

Na chmelovou brigádu se přihlásilo 9 žáků a uč. Oldřich Bartes. Dne 20. srpna odjeli v plném počtu do obce Děkova, okres Podbořany. Domů se vrátili 2. září 1950.

V roce 1950 byl také nainstalován na školu bleskosvod.

O prázdninách bylo pokračováno na úpravě školního hřiště. Na srovnávání hrací plochy byl na několik dnů získán buldozer, čímž práce značně pokročila. "

KONEC CITACE ze školních kronik.

Školní rok 1950/1951 - 1.st.

Učitelský sbor zůstává beze změn.

Stav žactva I.tř. 18 žáků - Jan Holík

II.tř. 36 žáků - Jarmila Indrová

MŠ Marie Polendová.

Římskokatolické náboženství vyučuje Jan Slavík.

Pravidelně jednou za týden jsou promítány mimo vyučování úzké filmy, které byly vhodným doplňkem k prvouce a vlastivědě.

V okresní soutěži spořivosti mládeže získala škola 3. místo a cenu 500,- Kčs. Peníze byly použité na zájezd do Jaroměřic nad Rok. na hudevní slavnosti.

Školní rok 1950/1951 - 2.st.

1. února 1950 vešel v platnost nový školní řád a byly zavedeny žákovské knížky jako prostředek pro informování rodičovské veřejnosti s výsledky prospěchu a chování svých dětí.

16. 10. 1950 byla přeložena profesorka Vaverková do Třeště a místo ní nastoupila kandidátka učitelství Marie Nevěčná.

V prosinci 1950 došlo k založení PO ČSM. Skupin 30 pionýrů vedl student gymnázia v Moravských Budějovicích Josef Janíček a Gusta Ježková, prodavačka Jednoty v Mor. Budějovicích.

2x měsíčně se v domamilské škole scházeli učitelé z okolních obcí na úsekové schůze k plánování školní práce aj. Účastníci byli ze škol:

národní a mateřská: Domamil, Budkov, Martínkov, Lesonice,

mateřská: Oponěšice,

národní: Vranín, Štěpkov.

Počet žáků na střední škole dosáhl 90 ( z Domamile 25, z Martínkova 19, z Vranína 18, ze Štěpkova 11, z Lesonic 2).

Na 1. stupni bylo 54 žáků, na střední škole 93 žáků.

Školní rok 1951/1952 - 1.st.

Změny v učitelském sboru:

Jan Holík byl přeložen na okr. Dačice, Jar. Indrová přeložena do školy v artínkově. Na jejich místa nastoulily D. Nechvátalová z nár. školy v Želetavě (pověřena správou školy) a Sv. Krčálová ze stř. školy v Myslibořicích.

MŠ beze změn. Od 1. 1. 1952 nastoupila na mateřskou dovolenou p. Polendová a protože nebylo možno za ni sehnat náhradu, byla MŠ dočasně uzavřena.

Domácí loutkářský spolek sehrál pro nejmenší 3 divadelní představení. Z výtěžku si pořídili další loutkařské vybavení.

Pravidelně každých 14 dní se promítají filmy pro mládež i pro dospělé.

Vzhledem ke špatnému stavu lavic ve 2.třídě, bylo v lednu 1952 objednáno 20 stolů a 40 židlí.Objednávka byla vyřízena v květnu. Dodavatelem byla Kovona, n.p. VYSOKÁ nad Kysucou a celková hodnota i s dopravou činila 30 000,- Kč. Částka byla uhrazena z rozpočtu obce. Do školy byl také zakoupen radioaparát značky Accord.

Od 17. 3. byli na 14 dní ve škole na praxi absolventi pedagogického gymnázia v Jihlavě Vala a Škoda.

Na konci roku se uskutečnil školní výlet na Pernštejn a na Kninickou přehradu, spojený s projížďkou parníkem.

Školní rok 1951/1952 - 2.st.

Správa obou škol byla přidělena ke střední škole do 20. 9. 1951, pak na žádost ředitele O. Bartese byly obě školy odděleny správou 1.stupně byla pověřena D. Nechvátalová.

Došlo i ke změnám v učitelském sboru:

na prvním stupni vyučuje Svatava Krčálová D. Nechvátalová,

ve střední škole: B. Václavek byl přeložen jako ředitel nár. školy do Horek, M. Nevěčná do stř. školy dívčí v Jaroměřicích, Božena Němcová na nár. školu v Bačkovicích a Miloš Moravecna stř. školu chlapeckou do Mor.Budějovic.

Noví učitelé Josef Nechvátal, prof. Rudolf Černý, Růžena Janoušková.

Učitelský sbor: Bartes, ředitel školy, učitelé: Vacek,Janoušková, Nechvátal, prof. Rudolf Černý.

Počet žáků na střední škole byl 98.

Začátek roku byl poznamenán tragickými událostmi z 2. července 1951 v nedalekých Babicích.

V tomto roce došlo také k úmrtí žákyně 4.třídy Aničky Hronové,která zemřela po tříměsíční nemoci na otravu krve (pohřeb se konal 25. 12.).

V dubnu a v květnu vysázeli žáci 13 500ks lesních stromků, z toho polovinu v době mimo vyučování.

22. 6. 1952 uspořádala škola dopoledne výstavku knih a odpoledne Sokolský den.Žáci národní i střední školy předvedli ukázky národních tanců, prostná,cviky na nářadí a různé hry. Cvičení přihlíželo asi 150 diváků.

Sokolská družina měla dvě skupiny - 13 chlapců a 10 dívek. Cvičení vedla D. Nechvátalová a Sv. Krčálová.

PO měla v tomto roce 12 pionýrů a její vedoucí byla žákyně III. třídy střední školy v Domamili Květa Bláhová z Martínkova a Marie Langová z Komárovic, dohled obstarávala Sv. Krčálová.

V následujících řádcích vynechám všechny informace o politických akcích, které byly poplatné době. Začlením významnější i z činnosti pionýrské organizace.

Školní rok 1952/1953

změny v učitelském sboru:

Řízením školy byl pověřen J. Nechvátal, protože O. Bartes byl přeložen jako učitel do Police.Na vlastní žádost odešla R. Janoušková do Nedvědic, okr. Bystřice pod Pernšt.

Na stř. školu přišla Svatava Krčálová z Jaroměřické nár. školy, Božena Němcová ze stř. školy ve Višňové, okr. Krumlov.

počet žáků na stř. škole : 94.

Od začátku školního roku zahájily svou činnost dva zájmové kroužky:

technický - pod vedením prof. Černého,

mičurinský - pod vedením J. Nechvátala.

Tento školní rok byl bohatý na události veřejné - úmrtí Stalina (5. 3. 1953), Gottwalda (14. 3. 1953), zvolení nového prezidenta A. Zápotockého (21. 3. 1953), měnovou reformou (1. 6. 1953), vstoupil v platnost nový školský zákon (24. 4. 1953), podle něhož budou školy od příštího šk. roku děleny na mateřské, národní, střední osmileté a jedenáctileté. Na základě tohoto zákona bude i v Domamili a ve Štěpkově střední škola osmiletá.

Vzhledem k tomu, že nový školský zákon stanovil docházku do škol všeobecně vzdělávacích pouze do 14 let, ve zdejší střední škole dokončily školní docházku dva ročníky tj. III. a IV. třída - což bylo celkem 54 žáků.

Vyučování zkomplikovala i slintavka (citát ze školní knihovny):

"Hned ve druhém týdnu vyučování bylo toto narušeno tím, že v obci Martínkově vypukla nakažlivá dobytčí nemoc - slintavka a tamější žáci v počtu 25 přestali docházet do školy. Vzhledem k tomu, že okresní veterinář dovolil učitelům docházeti do zamořené obce za určitých desinfekčních opatření, bylo v Martínkově zařízeno náhradní vyučování (3x odpoledne).

Vyučování na škole bylo úplně narušeno, když dne 9. října se vyskytla slintavka i v Domamili, nejdříve u pí. Svobodové v čís. 35 (kovárna) a o dva dny později u rolníka Bedřicha Svobody v čís. 5.Obec byla uzavřena a muselo býti zařízeno nouzové vyučování ve všech jednotlivých obcích obvodu.

V Domamili bylo vyučováno denně ve 2 třídách, v Martínkově byly zadávány úkoly s vysvětlením a kontrolou 4x v týdnu, vždy celé dopoledne a v ostatních obcích pak ve čtvrtek celý den, v pondělí a v sobotu odpoledne.

Vranínští a komárovští žáci se učili společně ve vranínské národní škole až do 22. října, kdy se vyskytla slintavka i ve Vraníně. Od toho dne bylo skupinové vyučování v každé obci samostatně. V Komárovicích v úřadovně MNV, v ostatních obcích ve třídách školy - jako dosud. Tento stav trval až do 5. listopadu, kdy byla otevřena obec Domamil. Tímto dnem začalo pravidelné vyučování na kmenové škole, kterého se zúčastnili žáci z Domamile, Komárovic a Martínkova. Žáci zeŠtěpkova a Vranína zůstali ještě mimo pravidelné vyučování. Štěpkovští žáci přišli do školy až 10. prosince a žáci z Vranína až po vánočních prázdninách.

I když byla tato svízelná situace ve škole vlastně celé 4 měsíce, podařilo se vyučujícím, dík jejich svědomité práci při náhradním vyučování, vzniklé mezery zalátat."

 

30. - 31. března a 1. 4. 1953 provedli žáci se svými učiteli výsadbu 20 000 lesních stromků.

Osmiletka - úprava budov:

Od 1. září 1953 bude v Domamili otevřena osmiletá střední škola, která bude zahrnovat střední školu v Domamili  a národní školy ve Štěpkově a Domamili. Přípravou byl pověřen Josef Nechvátal ředitel stř. školy. Umístění osmiletky bude provedeno  v obou školních budovách. Obě školní budovy byly proto během prázdnin patřičně upraveny. V budově národní školy byla dána nová střecha (krov zůstal starý), opraven strop nad druhou třídou a zhotovena nová betonová střecha nad sklepem. Celkový náklad činil asi 15 000 Kčs v nové měně. V budově střední školy byly, kromě vymalování všech tříd a chodeb, natřeny okna, dveře ai tabule. Náklad činil 8 111 Kčs.

Školní rok 1953/1954

Zřízena po reorganizaci školství osmiletá střední škola, která kromě domamilských žáků z národní školy pojala i žáky ze štěpkovské národní školy, která byla po reorganizaci i pro malý počet žáků zrušena.

Školní rok byl zahájen v šesti třídách, ale po týdnu nastala změna na pět tříd. Důvodem bylo znovuotevření školy ve Štěpkově a odchod 17 štěpkovských žáků.

Počet žáků: celkem 129

62 v 1.- 5. ročníku

67v 6. - 8. ročníku.

Učitelský sbor - změny:

Odešly učitelky B. Němcová na národní školu do Martínkova a Sv. Krčálová na národní školu do Blatnice.

Učitelský sbor:

Josef Nechvátal, ředitel

Dagmar Nechvátalová a Božena Rubáková, učitelky 1. - 5. ročníku

Rudolf Černý, Antonín Vacek, Vladimír Spousta, který přišel jako nováček na školu přímo z fakulty v Brně - učitelé 6. - 8. postupného ročníku.

Místo učitele Spoustu, byl původně plánován učitel Bartes, bývalý ředitel zdejší školy, t.č. učitel v Polici, který v Domamili bydlel. Citát z kroniky školy: "Na zákrok strany se však tak nestalo."

Zájmové kroužky:

mičurinsko-technický, vedoucí Rudolf Černý

pěvecko-dramatický, vedoucí Vladimír Spousta

tělovýchovný, vedoucí Antonín Vacek.

 

V podzimních měsících bylo započato s výsadbou stromků na školním pozemku. Stromky dodal pan Richter, zahradník z Radkovic. Bylo vysazeno 30 jabloní, 10 třešní a 5 višní.

31. prosince 1953 byla uspořádána besídka s nadílkou dědy Mráze a byla zakončena promítnutím filmu "Bylo to v máji" na novém zvukovém školním aparátu OP-16, který byl těsně před Vánocemi zakoupen.

22. - 27. 2. 1954 byla škola na příkaz okresního hygienika pro chřipkovou epidemii uzavřena.

V jarních měsících se pokračovalo s dalšími úpravami na školním hřišti. Do dolní části bylo navezeno zhruba 300m2 zeminy z vykopávek novostaveb na Farce.

Š kola získala pomůcky od uzavřené národní školy ve Vraníně a některé přebytečné ze škol v Lesonicích a Třebelovicích.

4 žáci byli vybráni na letní rekreaci ve středisku Kalich, okr. Kamenice. (Oldřich Bartes, Vladislav Ferdan, Bohuslav Vecheta a Marie Burianová).

K 1. květnu 1954 byl přeložen prof. R. Černý na jedenáctiletou stř. školu v Mor. Budějovicích a na školu byl přidělen Rudolf Částek, bývalý učitel v Polici, dříve ředitel v Lubnici, t.č. účetní silniční správy v Mor. Bud.

Během hlavních prázdnin se mj. podrobil operaci pan školník František Hron a na potřebný úklid byly najaty pracovní síly.

Před budovou stř. školy byl opraven a novými dlaždicemi vydlážděn chodník. Na dvoře postaven krytý stojan na kola pro přespolní žáky ( na podnět nově vzniklého SRPŠ).

Ve škole začalo pracovat SRPŠ. Některé z jeho námětů nebyly dokončeny pro velké náklady (hřiště, sad, vodovod).

Mgr. Tichá