Kalendář skrytý

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Historie školy > Zpravodaje > ZPRAVODAJ 2007

ZPRAVODAJ 2007Datum konání:
31.12.2007

 Letos jsme opět získali od obce další dárek  pro naše školní budovy. V červenci 2007 byly u obou budov vyměněny vstupní dveře za plastové,  před č. 115 byl nově položen chodník. Děkujeme.

            V uplynulém školním roce navštěvovalo školu 110 žáků, letos je to dokonce 118 žáků. Naši školu navštěvují žáci z těchto obcí: z Budče 1, Cidliny 4, Domamile 31, Jakubova 3, Komárovic 12, Lesonic 5, Litohoře 2, Martínkova 17, Radkovic 16, Štěpkova 14, Vesce 2 a Vranína 11.

            Vzhledem k rostoucímu  počtu žáků i  k odbornému zkvalitnění výuky jsme  od září  mohli zvýšit počet tříd na 1. stupni o jednu, tj. na tři (1., 2.+3., 4.+5.). Náš kolektiv posílily dvě nové   učitelky, Mgr. Frühaufová (třídní učitelka 2. a 3. ročníku) a Mgr. Petra Řepová,Ph.D., která odborně vede  výuku logopedie v MŠ i ZŠ.

            Z 9. ročníku vyšlo  celkem 9 žáků (6 chlapců, 3 dívky) a  na zvolené  školy byli všichni přijati. V lednu 2007 proběhl zápis do 1. třídy. Zápis  připravily  Mgr. Nevařilová  a Mgr. Klimešová, bylo pozváno 23 dětí. Dostavilo se 22 dětí. Na žádost rodičů a na základě doporučení poradny byly povoleny 4 odklady školní docházky. Do 1. ročníku tedy nastoupilo 15 žáků. Výhledově i nadále počet žáků k zápisu neklesá.

            Pro zlepšení finanční situace školy jsme v roce 2007  podali tyto projekty :            

 • Arboretum - autor Ing. Kabelka
 • Sportovní olympiáda - autor Mgr. Řepa (hodnota 13 167 Kč , spoluúčast obce 5 643 Kč)
 • Vytvoření nových stránek ZŠ a MŠ DOMAMIL (v rámci programu Webové stránky pro všechny II- 2007) - autor Ing. Kabelka (hodnota 25 000 Kč, spoluúčast 15 000 Kč)
 • Pravidelné volnočasové aktivity v Domamili -autor Mgr. Tichá

Zažádali jsme o dotaci v rámci „Programu na podporu pokrytí konektivity škol      v rámci SIPV v roce 2007“

          Jsme škola s ekologickým zaměřením s napojením na program Tereza a GLOBE. Na prvním stupni pracovali během minulého školního roku na celoročním projektu žáci ve skupinkách tvořených zástupci  z různých ročníků. Snažíme se o zlepšení komunikace a spolupráce mezi žáky rozdílných věkových skupin, stmelení kolektivu školy, zapojení i méně aktivních a neprůbojných žáků do práce a posílení samostatnosti žáků.      

            Cílem výchovně vzdělávacího působení školy je naučit žáky klíčovým kompetencím,vytvořit školu, která respektuje a podporuje zdraví všech lidí ve všech jeho složkách (tělesné, duševní, sociální i duchovní).  Vytvářet  podmínky pro prevenci sociálně patologických jevů. Výsledkem by mělo být dítě odpovědné za vlastní chování a způsob života v míře přiměřené jeho věku a schopnostem. Podporujeme oblast dovedností a kvality pozitivního zdravého životního stylu – výchovu ke zdraví, osobní a duševní hygieně, výživě, pohybové aktivitě.  Škola usiluje o to, aby žák v průběhu devítileté školní docházky získal kvalitní základy moderního všeobecného vzdělání.

V našem zájmu je nabídnout svým žákům nejen kvalitní vzdělání, ale i širokou škálu zájmových  mimoškolních aktivit. Snahou nás všech je mimo jiné naučit  děti efektivně a plnohodnotně využívat svůj volný čas. Tím vhodnými  metodami usměrňujeme a  řídíme správný vývoj a směrování kladných aktivit. Povzbuzujeme touhu dětí po sebevzdělávání a sebezdokonalování.

Údaje o mimoškolních aktivitách. Škola  pečuje o volný čas dětí a letos jim umožnila zapojovat  se ve 26 zájmových kroužcích. Většinu kroužků vedou učitelé, měli jsme pouze jednoho externistu (Keramiku vedla paní Brňáková, bohužel  ve školním roce 2007/2008 ve své činnosti nepokračuje).

 Děti se zdravým zájmem o pestře využitý volný čas a děti s vlastními koníčky nebudou v budoucnu hledat úniková řešení např.  v drogách. Většina našich žáků je zapojena  alespoň v jednom  zájmovém kroužku. Rádi své žáky v jejich aktivitách podporujeme. Žáci si mohli vybírat z těchto zájmových útvarů:

výpočetní  techniky (6 oddělení), sportovních (5)- všeobecný 1. st., sportovní hry 2. stupeň , míčové hry 2.st.,  aerobic (2) ,  dramatický (2), stolní hry,  hudební (4)– hra na altovou flétnu,hra na zobcovou flétnu, hra na  klavír, hra na kytaru, keramický, zájmová matematika, zájmová čeština, konverzace v Nj, angličtina (6), Kutílek, Šikulka a psaní na PC (3).

Úsilí žáků inspirují pedagogové vlastním příkladem. V rámci  projektu počítačové gramotnosti v tomto školním roce všichni pedagogové zdárně dokončili školení typu P (poslední půlroční  cyklus  „Využití počítačové techniky při výuce“).  Mgr. Buličková,  Mgr. Klimešová, Mgr. Nevařilová,  Mgr. Frühaufová  studovaly a studují  výuku jazyků  v kurzech JAME.

Situace ve výpočetní technice se ve školním roce opět  zlepšila. O správu sítě se nám stará fa Prima Moravské Budějovice, pan Bastl. Počítače a jejich repasování, případné zkvalitňování hardwaru a zdokonalování internetové sítě na obou budovách ZŠ  zabezpečuje pan učitel Petr Menčík.  Svými schopnostmi a dovednostmi ušetřil škole i jejímu zřizovateli nemalé finanční prostředky. Své zkušenosti předává žákům nejen ve vyučovacích hodinách. Pro lepší zviditelnění školy vytvořil i internetové stránky (www.domamil.eu).V červnu 2007  nainstaloval wifi i na 1.st., (loni na 2.st.) a díky tomu  mohou pedagogové pracovat  s internetem pomocí notebooku  po celém objektu obou škol. Zlepšení stavu ve výpočetní technice napomohl i úspěšný projekt  Ing. Kabelky, vstřícná pomoc  OÚ  Domamil a znalosti a dovednosti p. učitele Menčíka.

Obě budovy mají umístěný dataprojektor a promítací plátno. Práci s touto technikou vylepšuje i nové kvalitní zatemnění. Na 1. stupni bylo pořízené díky sponzorskému daru rodičovské veřejnosti z výtěžku školního plesu a na 2. stupni díky OÚ Domamil.

Pedagogové, jako dík za práci pro školu, rodičům umožnili i letos bezplatný základní kurz výpočetní techniky a kurz základů práce s internetem. Jako novinku jsme letos zorganizovali výuku pletení košíků z pedigu pod vedením Mgr. Jany Dvořákové. Obě tyto aktivity se setkaly s velkým zájmem a  úspěchem, proto budeme v této  nebo podobné vzdělávací činnosti podle zájmu pokračovat.

Co se týká prostorů, problémový je školní pozemek (přístup k vodě na zavlažování a mytí rukou po práci, neoplocení pozemku). Výhledově máme s OÚ projednanou změnu pozemku. Ing. Kabelka podal ve středisku Chaloupky projekt v hodnotě 500 000 Kč „Arboretum“. Protože se jedná o projekt v rámci regionu, neznáme zatím výsledek . Umístění nového pozemku by bylo částečně na dvorku 2.st. a částečně před hřištěm MŠ.

 Z aktivit školy : Akce „Sportovní olympiáda“ pro žáky 1. stupně okolních malotřídních škol měla letos již devátý ročník. Cílem je ukázat dětem školu, do které by mohly chodit na 2. stupeň. Soutěžíme v  malé kopané a vybíjené a v soutěži jednotlivců v běhu na 50 m, hodu kriketovým míčkem a skoku dalekém. Letos, již počtvrté, podpořil tuto akci svou účastí i kolektiv žáků a pedagogů ze ZŠ Budkov.

Pravidelný plavecký výcvik žáků  3. a 4. třídy proběhl 17. 4. 26. 6. 2007. Velký úspěch zaznamenal i kroužek aerobiku a dramatický kroužek pod vedením Mgr. Klimešové – především při veřejných vystoupeních žáků školy.

Pro své žáky jsme pořádali cyklovýlet do Třebíče. V rámci sportovní výchovy hráli žáci mj. volejbal, košíkovou, florbal, softball.

V únoru (12. – 17. 2. 2007) škola organizovala pětidenní lyžařský výcvikový kurz, vzhledem k celkovému počtu žáků pro celý 2. stupeň. Zúčastnilo se jej 26 žáků. Za místo konání byla opětovně zvolena chata Pod Tesákem asi 10 km od Bystřice pod Hostýnem. Nadmořská výška, ve kterém lyžařský výcvik probíhal, zajisťuje každoročně dobré sněhové podmínky.Letos byly však velmi snížené vzhledem k mírné zimě. Cena LVVK (doprava, ubytování, strava) činila 1 300,-Kč na účastníka.

Úspěšná umístění žáků

 • Ocenění z USA z Global Program 22. 12. 2006 za množství naměřených dat

                        ( GLOBAL LEARNING And OBSERVATIONS TO BENEFIT the ENVIRONMENT)

 •                                    9. 2006      Mini GLOBE Dačice
 • místo 26. 9. atletický čtyřboj  9. místo
 • , 4., 5. místo 7. + 8. 11. Turnaj ve stolním  tenise v Hrotovicích
 • místo 9. 11. halová kopaná  v Mor. Budějovicích
 • ,3., místo 20. 3. 2007 Upovídaný Budík , soutěž v recitaci v Mor. Bud.
 • a 3. místo 6. 3. 2007 v Reg. soutěži v plavání v jednotlivců (II. kategorie)
 • a 2. místo 3. 5.  v OK „Nejen prima vařečka“
 • místo v mezinárodní soutěži ve smíšených družstvech na GLOBE               GAMES ve Šluknově
 • místo 22. 5. v atletickém čtyřboji RC SPV Třebíč
 • místo 26. 5. v atletice KA SPV Vysočina
 • místo 25. 5. v Dopravní soutěži v Mor. Bud.–družstvo ml. žáků
 • místo              25. 5.v OK Dopravní soutěži v Mor. Budějovicích- jednotlivci
 • místo 25. 5.v OK Dopravní soutěži v Mor. Budějovicích - družstva
 • místo 15. 6.   v OK   v  T-BALLU v Třebíči

1 žák na 1.stupni a 1. žák na 2.stupni byli vzděláváni podle individuálních studijních plánů.

 

Některé z akcí  roku 2007

 1. 1. bruslení Mor. Budějovice 2.st.
 2. 1. zápis do 1. ročníku
 3. 1. bruslení Mor. Budějovice 2.st.
 4. 2. - lyžařský výcvik Brtnice

                        - 8. školní ples

 1. 2. - zahájené cyklu školení pro pedagogy 2.st. – počítače – závěrečný modul P (Využití počítačové techniky ve výuce)
 2. 2. náhradní zápis do 1. ročníku
 3. – 16. 2. lyžařský výcvikový kurs , Hostýnské vrchy, chata Pod Tesákem 2. st.
 4. 3. divadelní představení „MEMENTO“ v sokolovně
 5. 3. školní kolo v recitaci 1. st.
 6. 3. MŠ Dětský karneval
 7. 3. Region. soutěž v plavání v Třebíči (3.místo Petr Karásek, 2.místo Jan Roupec)
 8. 3. beseda se záchranáři, První pomoc, 8. + 9. ročník
 9. 3. bruslení Mor. Budějovice 2.st.
 10. 3. OK Budík v Mor. Budějovicích v recitaci 1. stupeň
  1.kat.(1.a 2.roč.), 2.místoV.Špaček
  3.kat.(5.roč.), 3. místo K.Čurdová
 11. 3. - generálka v aerobiku – na pódiové skladby
 12. 3. Pódiovky v Třebíči–2 družstva„Kašpárci– Pojďme tancovat“ a „Country tance“
 13. 3. zubní prohlídka Mor. Budějovice
 14. 3. projekt „JARO“ 1. st.
 15. – 3. 4. velikonoční výstavka v sokolovně
 16. 4. - školení zdravovědy Červený kříž pro 8. + 9. roč.

                        - Dopravní hřiště v Mor. Budějovicích 4. + 5. ročník

 1. 4. expedice KARAKORAM, Brno – družstvo z 2. stupně
 2. 4. zahájení kurzu plavání pro 3. + 4. ročník
 3. 4. 2. část školení zdravovědy , Červený kříž pro 8. + 9. roč.
 4. 4. - organizace Coca cola cupu  - turnaje ve fotbale

- pedagogická rada + třídní schůzky spojené s prodejní výstavkou učebnic a knih (Knihkupectví Ježek)

 1. 4. - projekt „Čarodějný den“

                        - rychlosběr papíru

                        -školní kolo v Dopravní soutěži

 1. 5. Vídeň – Prater – podiovky obě družstva
 2. 5. soutěž „Nejen prima vařečka“ Jarní slavnosti v Třebíči OK

                        ( ml. ž. 1. místo, st. ž. 2. místo)

 1. – 6. 5. mezinárodní soutěž GLOBE GAMES ve Šluknově 3. místo druž.

(Markéta Lojdová, Radka Bémová,  Zuzana Růžičková,  Radek Šteco

 1. 5. KINDERIÁDA v Třebíči 1. st.
 2. 5. Softbal Třebíč, 2.st.
 3. 5. beseda s Pohodáři v Jemnici „Řecko“ – 2. st.
 4. 5. 9. sportovní olympiáda + organizace pro okolní školy

21.5. – 1.6.      souvislá pedagogická praxe studentky  Hany Mištové

 1. 5. - beseda BESIP, činnost Policie ČR pro žáky 1. i 2. stupně

 - focení tříd

 1. 5. atletický čtyřboj Regionálního centra SPV Třebíč

           (SPV Domamil ml. Ž. 2. místo, v jednotlivcích 2. místo Tomáš Hron)

23.+24. 5.       Pohár rozhlasu v Třebíči st. ž. (ml. ž. 13. místo, st. ž. 14. místo)

 1. 5. - organizace kurzu v pletení košíků z pedigu pro rodiče

                        - OK Dopravní soutěže v Mor. Budějovicích

( 1. místo ml. ž., v jednotlivcích 1. místo David Malý,  3. místo st. žáci)

 1. 5. Krajská atletika KaSPV Vysočina ( 1. místo Tomáš Hron)
 2. 5. koncert pro veřejnost – hra na kytaru a flétny
 3. 6. MDD 1. st. projekt + fotografování
 4. 6. Ú P Třebíč, žáci 8. roč. volba povolání
 5. – 8. 6. exkurze PRAHA , žáci 2.st.
 6. 6. vystoupení pro veřejnost v sokolovně Podiovky a 2 divadelní vystoupení „Princezna Koloběžka první “ a „Sněhurka“
 7. 6. třídní výlet 1. – 3. roč. Chýnovské jeskyně, Tábor, Jindřichův Hradec,
 8. 6. T-BALL, Třebíč žáci 4. + 5. roč. ( 2. místo)
 9. -22. 6. třídní výlet 9. roč. Šumava, Železná Ruda

                        třídní výlet 8. roč. Český Ráj, Vyskeř

 1. -19. 6. třídní výlet 6.ročník Březová- lanové aktivity
 2. – 21. 6. třídní výlet 7. roč. Moravský Kras
 3. 6. turnaj v „Dámě“ pro 1. st.
 4. 6. - třídní výlet 4. + 5. roč. Znojmo, vodní mlýn ve Slupi, Bítov,bunkr Šatov
 5. 6. - Divadlo Bří Čapků , dvě představení v sokolovně
 • pedagogická rada
 • - schůzka školské rady
 1. – 27. 6. přespávají páťáci ve škole
 2. - 28. 6. přespávají deváťáci ve škole a chystají Domamilskou vzduchovku
 3. - Domamilská vzduchovka branná soutěž v terénu pro 2. st.
 4. 9.            9. ročník, Třebíč – Úřad práce – volba povolání
 5. 10. zubní prohlídka Mor. Budějovice
 6. rychlosběr papíru
 7. 11. 6. ročník návštěva Archivu v Mor. Budějovicích
 8. -9. 11. souvislá pedagogická praxe studentek H. Mištové (v MŠ)

                       a H. Janíčkové (v ZŠ )

 1. 11. fotografování

14.11.             - halová kopaná mladších žáků v Mor. Budějovicích - 3. místo

 1. 11. - beseda s Pohodáři „Austrálie“, Jemnice 2.st.

- kulturní pořad pro 1.st. V Třebíči: Uhlíř „Hodina zpěvu“

 1. - 16. 11. - stolní tenis Hrotovice (mladší, starší žáci)

21.11.             generálka na vítání občánků

 1. 11. vítání občánků
 2. 11. Kosmetika - beseda, Želetava – žáci z předmětu Domácnost
 3. Mikulášské nadělování
 4. - 19. 12. vánoční výstavka v sokolovně
 5. 12. Vánoční besídky

 

            Podle výše uvedených údajů se můžete přesvědčit, že naše práce s dětmi  nekončí jen s  vyučovací hodinou.

      Jsem  ráda, že máme zvyšující se počet žáků, stabilní  kolektiv pedagogů i pracovníků. Děkuji obecnímu úřadu a všem, kteří nám pomáháte v naší práci ať vlídným slovem, nebo podnětnými nápady, sponzorskými dary, či  organizováním akcí pro děti.

Přeji za všechny zaměstnance naší školy do nového roku 2008 všem spoluobčanům pevné zdraví a stálý optimismus.

 

V Domamili 22. 11. 2007                                          Mgr. Hana Tichá

    

Nejsou uvedeny akce MŠ- Drakiáda atd.


Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů