Kalendář skrytý

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > DOKUMENTY > Školní dokumenty > Školní řád

Školní řád 2015

Na základě ustanovení § 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb.  o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu školy

1. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

1.1. Práva žáků ve škole

  Žáci mají právo

 1. na vzdělávání a školské služby podle školského zákona,
 2. být informováni o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,
 3. zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat,
 4. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje,
 5. na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání,
 6. na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, na vzdělání a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek, být seznámeni se všemi předpisy vztahujícími se k jejich pobytu a činnosti ve škole,
 7. využívat vybavení školy a nabízených aktivit pro své vzdělávání a výchovu,
 8. na volný pohyb po celé škole v době hlavního vyučování daného rozvrhem,
 9. na slušné, spravedlivé a partnerské jednání ze strany spolužáků a zaměstnanců školy,
 10.  domáhat se svých práv u třídního učitele a ředitele školy,
 11. v případě, že se cítí jakýmkoliv způsobem poškozováni ze strany spolužáků nebo zaměstnanců školy a skutečnost řádně nahlásí třídnímu učiteli, zástupci ředitele nebo řediteli, na řádné prošetření případu a informaci o přijatých opatřeních,
 12. na volný čas, přiměřený odpočinek a oddechovou činnost odpovídající jejich věku,
 13. v případě nejasností v učivu požádat o pomoc vyučujícího,
 14. na ochranu své lidské důstojnosti, osobní cti, dobré pověsti svého jména,
 15. na svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání,
 16. na dodržování pitného režimu i v průběhu hodiny,
 17. nosit a používat ve škole mobilní telefon, ve vyučovací hodině však musí být vypnutý a umístěný ve školní brašně. Za jeho ztrátu (zcizení) škola neponese odpovědnost; je zároveň přísně zakázáno pořizovat jakékoliv fotografie či jiné audiovizuální záznamy bez svolení učitele a žáka
 18. poslouchat individuálně o přestávce reprodukovanou hudbu s použitím sluchátek,
 19. na rovnoměrné rozvržení písemných zkoušek.

1.2. Povinnosti žáků ve škole

Žáci jsou povinni

 1. řádně docházet do školy a školských zařízení, řádně se vzdělávat a slušně se chovat k dospělým i jiným dětem tak, aby neohrozili zdraví svoje ani jiných osob,
 2. dodržovat školní řád a vnitřní řády, předpisy a pokyny školy a školských zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,
 3. plnit pokyny pedagogických i nepedagogických pracovníků školy a školských zařízení vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem,
 4. chodit do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin nebo pokynů pedagogických pracovníků a účastnit se činností organizovaných školou. Účast ve vyučování nepovinných předmětů a docházka do zájmových kroužků, školní družiny je pro přihlášené žáky povinná. Odhlásit je může rodič nebo zákonný zástupce vždy ke konci pololetí,
 5. chodit do školy vhodně a čistě  upraveni a oblečeni,
 6. vždy a všude kladně reprezentovat naši školu,
 7. i mimo školu se chovat v souladu s pravidly slušného chování tak, aby nepoškozovali pověst školy (na zastávce, v autobuse, v jídelně, při přesunech,….)
 8. zacházet s učebnicemi a školními potřebami a pomůckami šetrně, udržovat svoje místo, třídu i ostatní školní prostory v čistotě a pořádku, chránit majetek před poškozením. Případné škody způsobené úmyslně nebo z nedbalosti jsou povinni odstranit nebo odstranění uhradit zákonní zástupci,
 9. po příchodu do školy před ukončením vyučování dle rozvrhu neopouštět z bezpečnostních důvodů školní budovu bez vědomí některého pedagogického pracovníka. V době mimo vyučování žáci zůstávají ve škole jen se svolením pedagogických pracovníků a pod jejich dohledem,
 10. chránit své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány  všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek),
 11. řádně a systematicky se připravovat na vyučování, do školy nosit učebnice, školní potřeby a splněné úkoly podle rozvrhu hodin a pokynů pedagogických pracovníků,
 12. každý úraz nebo vznik škody, ke kterým došlo v souvislosti s činností školy, hlásit bez zbytečného odkladu vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo jinému zaměstnanci školy,
 13. nenosit do školy předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost vlastní nebo jiných osob. Cenné předměty včetně šperků, mobilních telefonů a vyšších částek peněz nosí stále u sebe a odkládají je pouze z bezpečnostních důvodů (např. v hodinách tělesné výchovy) do úschovy příslušnému vyučujícímu nebo na delší dobu třídnímu učiteli, který je po stanovenou dobu přebere do úschovy a zajistí jejich bezpečné uložení. Finanční hotovost vybíranou školou odevzdají žáci ještě před vyučováním nebo na začátku vyučování příslušnému učiteli. V případě ztráty v průběhu vyučování nenese škola za tuto skutečnost odpovědnost,
 14. je zakázáno šikanování a projevy rasizmu,
 15. šetřit školní zařízení a trvale přispívat k úsporám všech druhů používané energie, snažit se  vytvářet s učiteli takové podmínky, které povedou k motivujícímu studijnímu prostředí s využitím přístupů a metod podporujících tvořivost a kritické myšlení, pohotovost a samostatnost. V konečném cíli pak ke kvalitní přípravě žáka pro další studium nebo uplatnění v praxi,
 16. třídit odpady, podílet se na úpravě okolí školy, účastnit se poznávacích exkurzí a tematicky zaměřených školních výletů.

1.3. Práva  zákonných zástupců  žáků  ve vztahu ke škole

Rodiče (zákonní zástupci) mají právo zejména

 1. na svobodnou volbu školy pro své dítě,
 2. na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte ve škole,
 3. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání jejich dětí, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost,
 4. na informace o škole podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
 5. nahlížet do výroční zprávy, pořizovat si z ní opisy a výpisy,
 6. na vzdělávání v jazyce národnostní menšiny, a to za podmínek stanovených v § 14 školského zákona,
 7. na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona,
 8. u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení,
 9. volit a být voleni do školské rady,
 10. požádat o přezkoušení nebo komisionální přezkoušení žáka.

1.4. Povinnosti zákonných zástupců žáků ke škole

Ø  Zákonní zástupci žáků mají rozhodující úlohu ve výchově a jsou zodpovědní za jejich jednání, chování a vzdělávání. 

Rodiče (zákonní zástupci) jsou povinni

 1. zajistit, aby žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení, pravidelně a včas podle rozvrhu hodin nebo pokynů pedagogických pracovníků a účastnil se činností organizovaných školou,
 2. na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení (nebo jím pověřeného zaměstnance) se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání jejich dítěte nebo žáka,
 3. informovat se průběžně o chování, průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte,
 4. informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
 5. dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem (kapitola 2.3.)
 6. oznamovat škole a školskému zařízení údaje nezbytné pro školní matriku (podle § 28 odst. 2 a 3) a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích.

1.5. Pravidla vzájemných vztahů žáků a pedagogických pracovníků

 • Veškeré vztahy účastníků výchovně vzdělávacího procesu ve škole jsou založeny na slušném, spravedlivém a partnerském jednání při dodržování zásad slušného chování a respektování postavení osoby ve vztahu podřízenosti, nadřízenosti a zodpovědnosti při dané činnosti.

 • Pedagogičtí pracovníci školy vydávají žákům a zákonným zástupcům žáků pouze takové pokyny, které souvisí s životem v naší organizaci, vztahují se k plnění školního vzdělávacího programu a zajišťují dodržování příslušných předpisů, školního řádu a ovlivňují kladně kvalitu celého výchovně vzdělávacího procesu.

 • Všichni zaměstnanci školy budou žáky chránit před všemi formami špatného zacházení,  násilím,  zneužíváním. Budou dbát, aby nepřicházeli do styku s materiály a informacemi pro ně nevhodnými. Budou žáky chránit před nezákonnými útoky na jejich pověst. Zjistí-li, že dítě je týráno, krutě trestáno nebo je s ním jinak špatně zacházeno, oznámí skutečnost výchovnému poradci. Speciální pozornost věnují ochraně před návykovými látkami.

 • Informace, které zákonný zástupce žáka poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o žákovi (zdravotní způsobilost, ...), jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 • Žák zdraví v budově a na školních akcích pracovníky školy srozumitelným pozdravem. Pracovník školy žákovi na pozdrav odpoví. V budově školy se zdravíme všichni (i hosté).

Poznámka

Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči ostatním spolužákům, pracovníkům školy nebo školského zařízení a jeho návštěvníkům se vždy považují za závažná zaviněná porušení povinností stanovených školským zákonem a vnitřními předpisy školy.

Při porušení povinností stanovených tímto školním řádem lze podle závažnosti žákovi uložit:

 • napomenutí třídního učitele,

 • důtku třídního učitele,

 • důtku ředitele školy,

 • sníženou známku z chování.

Třídní učitel neprodleně oznámí uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci a zaznamená je do dokumentace školy.

2. Provoz a vnitřní režim školy     

2.1. Režim činnosti ve škole

v Vyučování začíná v 7:25 hodin. Probíhá podle časového rozvržení vyučovacích hodin a přestávek takto:

vyučovací hodina

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

začátek

7:25

8:15

9:15

10:05

11:00

11:50

13:05

14:00

konec

8:10

9:00

10:00

10:50

11:45

12:35

13:50

14:45

 1. Školní vzdělávací program může pro žáky 1. stupně a pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami stanovit odlišný rozvrh vyučovacích hodin a v odůvodněných případech lze vyučovací hodiny dělit a spojovat.

 2. Hlavní vchod školní budovy je pro žáky otevřen od 6:50 do 8:00 hodin. V jinou dobu vstupují žáci do školy pouze po zazvonění (budova 1. stupně) nebo na vyzvání některého pracovníka školy. Vchodové dveře za sebou zavřou a přitom nesmí do budovy vpouštět neznámé osoby.

 3. Po příchodu do budovy si žáci odkládají obuv a svršky v šatnách a ihned odcházejí do učeben. V šatnách se nezdržují a nevysedávají tam.

 4. Při organizaci výuky jinak než ve vyučovacích hodinách stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřený vedením akce podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků.

 5. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků ve škole zajišťuje škola svými zaměstnanci, pedagogickými i nepedagogickými.

 6. Nejvyšší počet žáků ve třídě je obecně 30, škola má podle § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona zřizovatelem schválenou výjimku a maximální počet žáků ve třídě školy je 34 při zachování bezpečnostních a hygienických předpisů.

 7. Při výuce některých předmětů, zejména nepovinných a volitelných, lze dělit třídy na skupiny, vytvářet skupiny žáků ze stejných nebo různých ročníků nebo spojovat třídy, počet skupin a počet žáků ve skupině je určen rozvrhem na začátku školního roku zejména podle prostorových, personálních a finančních podmínek školy, podle charakteru činnosti žáků, v souladu s požadavky na jejich bezpečnost a ochranu zdraví a s ohledem na didaktickou a metodickou náročnost předmětu.

 8. Škola při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb přihlíží k základním fyziologickým potřebám dětí, žáků a studentů a vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů.

 9. Zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb a poskytuje žákům a studentům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

 10. Škola vede evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, k nimž při činnostech došlo, vyhotovuje a zasílá záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím.

 11. Po příchodu do třídy si žáci překontrolují své pracovní místo, uloží aktovku a připraví si školní potřeby a pomůcky. Ve třídě neběhají, pohybují se a konají tak, aby svým jednáním neohrožovali zdraví své ani spolužáků a aby neničili majetek školy ani ostatních.

 12. Se zvoněním na hodinu jsou žáci na svém místě a v klidu očekávají příchod učitele, kterého pozdraví povstáním. Nahlásí vyučujícímu zjištěné závady na pracovním místě. Pokud se nemohli připravit na vyučování či mají-li nějaké problémy (zdravotní), omluví se s patřičným odůvodněním hned na začátku hodiny.

 13. Pokud se nedostaví vyučující do 5 minut po zvonění, oznámí jeho nepřítomnost starosta třídy v ředitelně nebo ve sborovně.

 14. Žáci své místo a okolí udržují v čistotě a pořádku. Do lavice neodkládají papírky ani zbytky jídla, nelepí žvýkačky po školním nábytku. Před odchodem ze třídy si ještě své pracovní místo zkontrolují, zda tu nezapomněli některé své školní potřeby a osobní věci.

 15. Během vyučování dbají žáci pokynů učitele, sedí slušně, sledují výklad, nevyrušují mluvením a vykřikováním, nerozptylují pozornost svoji ani spolužáků, nezabývají se vedlejšími činnostmi, dodržují řády odborných pracoven. Ukázněně se hlásí, hovoří na vyzvání učitele (pokud to forma hodiny a způsob práce nevyžaduje jinak). Při zkoušení nenapovídají, neopisují a nepoužívají nedovolených pomůcek.

 16. Přestávek využívají žáci k ukázněnému a bezpečnému přechodu do učeben a příslušných pracoven dle rozvrhu hodin a k relaxaci. Po chodbách a schodištích neběhají, pohybují se tak, aby neohrožovaly ostatní žáky. Nesedají na lavice, parapety a radiátory.

 17. O všech přestávkách je umožněn pohyb dětí mimo třídu v celé budově.

 18. Za pobyt žáka ve školní družině neplatí zástupci žáka žádný poplatek.

Povinnosti  žákovské  služby

Žákovská služba je určena na každý týden třídním učitelem a zasána do třídní knihy:

 • odpovídá za třídní knihu při přenášení do učeben, kontroluje společně s TU úplnost zápisů (především u dělených předmětů – cizí jazyky, Tv, Pč, VP, atd.);

 • stará se o pořádek ve třídě, čistotu tabule a učitelského stolku, srovnané žákovské stolky a židle, zavřená okna, o přestávce (pokud není nutné svítit) zhasíná světla a připravuje pomůcky;

 • sleduje pořádek po příchodu do jiné třídy, závady oznámí dozírajícímu učiteli a po dohodě s ním provádí následná opatření.

2. 2. Režim při akcích mimo školu

 1. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při akcích a vzdělávání mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje škola vždy nejméně jedním zaměstnancem školy -pedagogickým pracovníkem. Společně s ním může akci zajišťovat i zaměstnanec, který není pedagogickým pracovníkem, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům.

 2. Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, nesmí na jednu osobu zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví žáků připadnout více než 25 žáků. Výjimku z tohoto počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ředitel školy. Akci je možno uskutečnit pouze se souhlasem zástupce ředitele nebo ředitele školy.

 3. Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje organizující pedagog bezpečnost a ochranu zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase. Místo a čas shromáždění žáků a skončení akce oznámí organizující pedagog nejméně 1 den předem zákonným zástupcům žáků, a to zápisem do žákovské knížky, nebo jinou písemnou informací.

 4. Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi doprovázející učitel žáky prokazatelně poučí o bezpečnosti. Pro společné výlety a exkurze tříd a lyžařské kurzy platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni. Při pobytu v ubytovacích   zařízeních se žáci podřizují vnitřnímu řádu tohoto zařízení a dbají všech pokynů pracovníků tohoto zařízení.

 5. Pro pořádání mimoškolních akcí platí zvláštní směrnice školy zahrnující i oblast bezpečnosti a ochrany zdraví žáků:

 •  lyžařské výcvikové kurzy,
 • zahraniční výjezdy,

 • školní výlety a exkurze

 1. Za dodržování předpisů o BOZP odpovídá vedoucí akce, který je určen zástupcem ředitele školy.

 2. Chování žáka na mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení žáka včetně klasifikace na vysvědčení.

 3. Při zapojení školy do soutěží bezpečnost a ochranu zdraví žáků po dobu dopravy na soutěže a ze soutěží zajišťuje školou pověřený pedagogický pracovník určený jako vedoucí akce, pokud se se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak. V průběhu soutěže zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků organizátor a pověřený pedagogický pracovník po domluvě.

 4. U sportovních soutěží, uměleckých soutěží a dalších soutěží, kde to charakter soutěže vyžaduje a je to dáno organizačním řádem soutěže, zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků vysílající škola v plném rozsahu, pokud se se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak.

2.3. Docházka do školy a omlouvání žáka

Žák je povinen chodit do školy pravidelně a včas podle stanoveného rozvrhu hodin a účastnit se vyučování ve všech povinných i volitelných předmětech, do nichž byl zapsán. Docházka do nepovinných předmětů, školní družiny a zájmových útvarů je pro přihlášené žáky povinná.

 1. V případě nepřítomnosti žáka ve vyučování, která není dopředu známa, je rodič nebo zákonný zástupce povinen:
 • do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti oznámit třídnímu učiteli nebo vedení školy důvod a předpokládanou délku nepřítomnosti žáka ve vyučování, a to jednou z následujících forem: e-mailem, telefonicky, písemně. V případě, že tak rodič nebo zákonný zástupce neučiní, absence může být považována za neomluvenou.
 • znovu tuto skutečnost oznámit třídnímu učiteli nebo vedení školy s uvedením důvodu nepřítomnosti, pokud je nepřítomnost žáka ve vyučování delší než 14 kalendářních dnů
 • po ukončení nepřítomnosti žáka doložit důvody absence, a to následovně:

•  písemně do omluvného listu v žákovské knížce přesně zapsat odkdy dokdy nepřítomnost trvala;

•  jednoznačně a přesně uvést důvody nepřítomnosti žáka;

• to vše nejpozději do 3 kalendářních dnů od ukončení nepřítomnosti; pokud tak neučiní, je absence považována za neomluvenou.

 1. Musí-li žák odejít z vyučování z příčin, které nemohl předvídat, je vyrozuměn zákonný zástupce a po jeho souhlasu žádá žák o uvolnění na 1 hodinu vyučujícího, na delší dobu třídního učitele.
 2. V odůvodněných případech může třídní učitel požadovat jako součást omluvenky i potvrzení ošetřujícího lékaře. Odůvodněnost v jednotlivých případech posuzuje ředitel školy.
 3. Neomluvenou nepřítomnost žáka do součtu 10 vyučovacích hodin řeší se zákonným zástupcem třídní učitel formou pohovoru, na který je zákonný zástupce pozván doporučeným dopisem. Delší neomluvenou absenci řeší se zákonným zástupcem ředitel školy. V případě, že neomluvená nepřítomnost žáka přesáhne 25 vyučovacích hodin, ředitel školy oznámí záškoláctví orgánu sociálně právní ochrany dětí.  Opakované záškoláctví je postoupeno Policii ČR.
 4. Zákonný zástupce je povinen dostavit se k projednání neomluvené absence žáka ve výše uvedeném bodě do školy.  Rovněž je povinen dostavit se do školy na základě výzvy doručené do vlastních rukou i v případě, kdy třídní učitel požaduje projednání omluvené nepřítomnosti žáka.
 5. Onemocní-li žák nebo jiná z osob, s níž žije ve společné domácnosti, nakažlivou chorobou, oznámí to zákonný zástupce písemně řediteli školy. Ošetřující lékař žáka rozhodne, zda se bude moci účastnit vyučování.
 6. Během celého vyučování nesmí žák opustit školní budovu. Pokud ze zdravotních nebo z rodinných důvodů musí opustit školu, je nutná písemná omluvenka podepsaná zákonným zástupcem. Rodič nebo zákonný zástupce si může též vyzvednout žáka osobně po domluvě s vyučujícím dané hodiny nebo s třídním učitelem. Následně absenci omluví písemně.
 7. Jedná-li se o předem známou nepřítomnost, omlouvá zákonný zástupce žáka dopředu.
 8. Odchod žáka z vyučování před jeho ukončením dle rozvrhu je možný pouze na základě písemné omluvy zákonného zástupce v omluvném listu a na předtištěném formuláři „Žádanka o uvolnění žáka“ /možno najít            a zkopírovat na stránkách školy www.skoladomamil.cz nebo si vyžádat u třídního učitele/, který žák před odchodem předloží vyučujícímu dané hodiny (při uvolnění na jednu hodinu) nebo třídnímu učiteli (při uvolnění na více hodin).
 9. Rodič nebo zákonný zástupce si může též vyzvednout žáka osobně po domluvě s vyučujícím dané hodiny nebo s třídním učitelem. Následně absenci omluví písemně. 
 10. Žákovi, který se nemůže pro svůj zdravotní stav po dobu delší než dva měsíce účastnit vyučování, stanoví ředitel školy takový způsob vzdělávání, který odpovídá možnostem žáka, nebo mu může povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Zákonný zástupce žáka je povinen vytvořit pro stanovené vzdělávání podmínky.

2.4. Zaměstnanci školy     

 1. Učitelé věnují individuální péči dětem z málo podnětného rodinného prostředí, dětem se zdravotními problémy, dbají, aby se zdraví žáka a zdravý vývoj nenarušil činností školy. Berou ohled na výsledky lékařských vyšetření, zpráv o vyšetření v pedagogicko - psychologických   poradnách a na sdělení rodičů o dítěti. Třídní učitelé průběžně seznamují ostatní pedagogy s novými skutečnostmi zjištěnými u žáka - problémy s chováním, prospěchem, zdravotní a rodinné problémy. Pravidelně a soustavně informují zástupce žáka o prospěchu žáka, sdělují jim všechny závažné známky. Informují je o každém mimořádném zhoršení prospěchu žáka.
 2. Učitelé evidují a kontrolují absenci žáků. Vyžadují od rodičů omluvu nepřítomnosti. Na žádost rodičů uvolňují žáka z vyučování, vždy na základě písemné žádosti o uvolnění. Pravidelně informují rodiče o prospěchu a chování žáků prostřednictvím sešitů a žákovských knížek, při konzultacích s rodiči. Souhrnné hodnocení píší dle potřeby do žákovských knížek tak, aby byla zajištěna informovanost rodičů o prospěchu a chování žáků podle požadavků klasifikačního řádu. Kontrolují, zda rodiče sledují zápisy v žákovských knížkách.
 3. Pedagogičtí pracovníci přicházejí do školy nejméně 10 minut před zahájením vyučování a výchovné činnosti, dostatečně včas před výkonem dozoru nad žáky.
 4. Po skončení poslední vyučovací hodiny překontrolují pořádek ve třídě, uzavření oken, uzavření přívodu vody a vypnutí elektrických spotřebičů.  Třídní knihu odnáší do sborovny. Při odchodu z budovy kontrolují uzavření a zajištění oken a dveří v kabinetech. Před odchodem z budovy se ve sborovně seznámí s přehledem zastupování a dozorů na další dny
 5. Kabinety a sborovnu musí poslední odcházející pracovník během celého dne uzamykat, klíče nesmí nechávat v zámku.
 6. V budově lze používat pouze evidované elektrické spotřebiče. K vaření vody na nápoje je povoleno používat pouze povolené varné konvice zakoupené školou, v době mimo provoz musí být konvice odpojena od přívodu elektrické energie.
 7. Ve škole se nekouří.

Třídní učitel:

 • je plně zodpovědný za vedení třídy,
 • vytváří tvůrčí atmosféru a podporuje dobré vztahy mezi žáky,
 • vede dokumentaci třídy, katalogové listy, třídní výkaz a třídní knihu,
 • organizuje konzultace s dětmi, rodiči a ostatními pedagogy,
 • určuje ve své třídě pořádkovou službu,
 • kontroluje docházku svých žáků a potvrzuje omluvenky, má právo uvolnit žáky z vyučování maximálně na tři dny, žádost o delší uvolnění předkládá vedení školy,
 • sleduje a hodnotí chování i prospěch svých žáků, navrhuje odměny a výchovná opatření,
 • vede svou třídu ke spolupráci s ostatními,
 • podle potřeby organizuje třídnické hodiny a třídní akce,
 • své žáky vede ke slušnému a ohleduplnému chování k dospělým a spolužákům,
 • sleduje zdravotní stav žáků a vliv rodinného prostředí,
 • o své třídě pravidelně informuje ostatní vyučující na pedagogických radách.

3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

3.1. Všeobecná pravidla

 1. Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob.
 2. Žákům není v době mimo vyučování dovoleno zdržovat se v prostorách školy, pokud nad nimi není vykonáván dozor způsobilou osobou.
 3. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově nebo mimo budovu při akci pořádané školou žáci hlásí ihned vyučujícímu, nebo pedagogickému dozoru.
 4. Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením bez dozoru učitele.
 5. Při výuce v tělocvičně, ve cvičné kuchyni a dalších odborných učebnách dodržují žáci specifické bezpečnostní předpisy pro tyto učebny dané vnitřním řádem odborné učebny. Vyučující daného předmětu provedou prokazatelné poučení žáků v první vyučovací hodině školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli. O poučení žáků provede učitel záznam do třídní knihy. Poučení o BOZP a PO se provádí rovněž před každou akcí mimo školu a před každými prázdninami.
 6. Školní budova je pro žáky a veřejnost volně přístupná hlavním vchodem zvenčí v době od 6:45 - 8:00 hodin a při hromadných odchodech žáků po vyučovacích hodinách z budovy ven. Pro příchod žáků a cizích osob do školy v jinou dobu jsou u hlavního vchodu budovy 1. st. umístěny zvonky. Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově.
 7. Ve všech budovách a prostorách školy a při všech akcích pořádaných školou platí přísný zákaz nošení, držení, distribuce a používání všech návykových látek (tedy cigaret, alkoholu, veškerých drog, omamných látek). Zakázáno je rovněž navádění k užívání těchto látek a současně platí zákaz vstupu do školy pod jejich vlivem.   Pokud bude u žáka nalezena jakákoliv návyková látka, bude přivolána k šetření Policie ČR, škola vyrozumí také zákonného zástupce a orgán sociálně-právní ochrany a žák bude potrestán sníženou známkou z chování.
 8. Během školního vyučování platí pro žáky přísný zákaz používání mobilních telefonů. Poruší-li žák tento zákaz, bude mu vypnutý mobilní telefon zabaven a předán po domluvě rodičům žáka. Veškeré hovory a SMS může žák vyřizovat během přestávek nebo po vyučování. V prostorách školy platí po celou dobu přísný zákaz natáčení, fotografování a zveřejnění snímků bez souhlasu příslušného učitele.
 9. Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod., kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám, jsou přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti řádu školy. Podle okolností ředitel školy uváží možnost dalšího postihu žáků, kteří tento zákaz přestoupí, a bude o svých zjištěních informovat jejich zákonné zástupce.
 10. Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, žáků a studentů a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů, poskytovat žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
 11. Všichni zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy. Pokud zjistí závady a nedostatky ohrožující zdraví a bezpečnost osob nebo jiné závady technického rázu nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností   informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody. Sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informují bez zbytečných průtahů vedení školy a rodiče postiženého žáka. Nemocný žák může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby. Třídní učitelé zajistí, aby každý žák měl zapsány v žákovské knížce tyto údaje: datum narození, adresu, telefonní čísla rodičů do zaměstnání a domů, adresu a jméno ošetřujícího lékaře.
 12. Při úrazu poskytnou žákovi nebo jiné osobě první pomoc a v případě potřeby zajistí ošetření u lékaře. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem nebo který se o něm dověděl první.
 13. Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem výuky žáka včetně nepovinných předmětů a přestávek.

3.2. Postup školy při výskytu podezřelé látky a při podezření na užití omamné látky žákem

(zpracováno dle Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže Dokument MŠMT č.j.: 21291/2010-28)

 • Identifikace a ukládání látek. Zajistí-li zaměstnanec podezřelou látku a je podezření, že se jedná o drogu či jinou škodlivou látku, v přítomnosti dalšího zaměstnance uloží tuto látku do obálky. Na obálku napíše datum, čas a místo zajištění látky. Obálku přelepí a zajistí opatření razítkem školy a uschování do školního trezoru. Poté je nutno bezodkladně vyrozumět policii. Identifikaci provede vždy policie, nikoli zaměstnanec školy či školského zařízení. Pokud je zajištěna podezřelá látka u dítěte, které jeví známky otravy, předá se látka stejným způsobem uložená přivolanému lékaři.
 • Ohrožení zdraví žáka. V případě ohrožení zdraví žáka v důsledku podezření na požití omamné látky se postupuje tak, jako když žák přijde do školy s horečkou. Dítě jevící příznaky užití omamné látky je odvedeno ze třídy do jiné místnosti, kde musí být zajištěn dohled dospělé osoby. Zde postižený zůstane do chvíle, než si pro něj přijdou rodiče nebo lékařská služba. Škola kontaktuje bezodkladně rodiče žáka nebo jeho zákonné zástupce o blíže nespecifikovaných zdravotních potížích žáka, rodiče jsou vyzváni k tomu, aby si dítě co nejdříve vyzvedli ze školy, neboť je nutné lékařské vyšetření žáka.
 • Pokud si rodič přijde do školy pro dítě, je seznámen se zdravotními potížemi (např.: zúžené zornice, návaly horka, potíže s dýcháním.) Po užití stimulačních či kanabinoidních látek (jsou např. zornice rozšířené) škola apeluje na rodiče, aby s dítětem navštívil lékaře, a nabídne možnosti, kde se může poradit o výchovných postupech. Pedagog odkáže rodiče na odborníky ve specializovaných pracovištích (PPP, SVP).
 • Pokud si rodič do školy pro dítě nepřijde, škola přehodnotí zdravotní stav žáka a je v kompetenci školy přivolat lékařskou službu (může jít o předávkování návykovou látkou), rodič je o postupu školy předem informován. Škola vyhotoví zápis průběhu celého případu a stanoví postup, jak zamezí případnému výskytu žáka pod vlivem omamné látky nebo výskytu podezřelé látky ve škole.
 • Proběhne třídní schůzka rodičů, seznámení s účinky a příznaky užití návykových látek dítěte, jak se škola k případu postaví, jak bude pracovat s rizikovou třídou v preventivní oblasti, rodiče jsou vybídnuti ke spolupráci při výskytu sociálně nežádoucího chování, jsou seznámeni s náplní práce a konzultačními hodinami výchovného poradce, který je zároveň školním preventistou. Jsou seznámeni s tím, že dítě pod vlivem návykové látky ve škole porušuje vnitřní řád školy (zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek v areálu školy, včetně sankcí, které z porušení tohoto zákazu vyplývají, výchovná opatření).
 • Žák, který prokazatelně zneužíval omamnou látku v areálu školy a tím porušil řád školy (čj.21291/2010-28), bude kázeňsky potrestán dle školního řádu. Škola pozve nejrychlejší cestou rodiče tohoto žáka k jednání se školou. Rodiče jsou seznámeni se všemi skutečnostmi případu, porušením řádu školy, návrhem výchovného opatření, který schválila a doporučila pedagogická rada. Škola doporučí rodičům nebo zákonným zástupcům žáka specializovanou pomoc odborníků, škola vyhotoví dva zápisy z jednání, jeden obdrží rodiče, druhý zůstane uložen ve škole. Škola nabídne rodičům pomoc - monitorování, pravidelné schůzky s třídním učitelem a výchovným poradcem. Žáci jsou obecnou formou seznámeni s případem a jsou upozorněni na závažnost držení, přechovávání a užívání návykové látky, a to nejen v areálu školy. Třída, v níž se problém objevil, bude monitorována, budou v ní pracovat odborníci (dlouhodobý prožitkový program) primární prevence, sekundární prevence.
 • V případě podezření, že žák zneužívá návykové látky, provede výchovný poradce, třídní učitel, pověřený pracovník dle svých odborných možností a komunikativních sociálních dovedností diskrétní šetření, pohovor s dítětem. Doporučí mu rozhovor s odborníkem, např. přes Linku důvěry, na odborníky ze zdravotnického zařízení, pedagogicko-psychologické poradny, střediska výchovné péče. V případě možné nedůvěry ze strany dítěte k pracovníku školy doporučujeme (již při prvním rozhovoru) součinnost odborníků pedagogicko-psychologické poradny, střediska výchovné péče, sociálních kurátorů, pracovníků oddělení péče o dítě, nestátního poradenského zařízení, zdravotnického zařízení, kontaktního centra, atd. Pracovník školy kontaktuje rodiče (zákonné zástupce). V případě negativní reakce rodičů na sdělení skutečnosti a v případě, že rodiče nezařídí pro žáka další péči, uvědomí sociální odbor. Rodiče (zákonného zástupce) a sociální odbor uvědomí v případě akutního ohrožení zdraví po požití drogy, tj. při nebezpečí předávkování a trvalého zdravotního poškození včetně vzniku návyku hraničícího s bezprostředním ohrožením života. V akutním případě, po průkazném zjištění zneužívání návykových látek ve škole, nebo v případě, že žák je prokazatelně ovlivněn drogou (i alkoholem) v době vyučování ředitel školy nebo pověřený pracovník školy uvědomí rodiče, popřípadě zákonného zástupce a zároveň kontaktuje zdravotnické zařízení. Uvědomí oddělení péče o dítě, oddělení sociální prevence sociálního odboru OÚ.

3.3. Evidence úrazů

 • Záznam o úrazu provádí zaměstnanec školy, který v době vzniku úrazu vykonával nad žáky dohled. Pokud byl úraz ohlášen dodatečně žákem nebo jeho zákonnými zástupci, záznam provádí opět zaměstnanec, během jehož dohledu k úrazu údajně došlo, nebo třídní učitel.
 • V knize úrazů se evidují všechny úrazy dětí, žáků a studentů (dále jen "úraz"), ke kterým došlo při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech, a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se škola o úrazu dozví.
 • Při úrazech smrtelných a úrazech, jejichž důsledkem byla nepřítomnost dítěte, žáka nebo studenta ve škole nebo školském zařízení, vyhotovuje škola obdobným postupem záznamy o úrazu na předepsaných formulářích. Pro účely školských předpisů se smrtelným úrazem rozumí takové poškození zdraví, které způsobilo smrt po úrazu nebo na jehož následky žák zemřel nejpozději do jednoho roku od vzniku úrazu. Záznam o jakémkoli úrazu, i evidovaném v knize úrazů se vyhotoví také na žádost zákonného zástupce žáka, zletilého žáka nebo zřizovatele, zdravotní pojišťovny žáka,  příslušného inspektorátu České školní inspekce anebo místně příslušného útvaru Policie České republiky. Škola vyhotoví o úrazu, který nezpůsobí nepřítomnost žáka ve škole nebo školském zařízení, záznam, pokud je pravděpodobné, že žáku bude poskytnuta náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění způsobené úrazem. Jedno vyhotovení záznamu o úrazu předá škola zletilému žákovi, v případě nezletilého žáka jeho zákonnému zástupci.
 • Hlášení úrazu. O úrazu nezletilého žáka podá škola nebo školské zařízení bez zbytečného odkladu hlášení jeho zákonnému zástupci. Pokud nasvědčují zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s úrazem byl spáchán trestný čin nebo přestupek, nebo jedná-li se o smrtelný úraz, podá škola nebo školské zařízení bez zbytečného odkladu hlášení místně příslušnému útvaru Policie České republiky. Dále o úrazu podá škola bez zbytečného odkladu hlášení pojišťovně, u které je škola nebo školské zařízení pojištěno pro případ své odpovědnosti za škodu vzniklou na životě a zdraví žáků, pokud škola nebo školské zařízení má takové pojištění sjednáno.
 • Záznam o úrazu, jehož důsledkem byla nepřítomnost, nebo pokud je pravděpodobné, že žáku bude poskytnuta náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění způsobené úrazem, zasílá škola za uplynulý kalendářní měsíc, nejpozději do pátého dne následujícího měsíce - zřizovateli, zdravotní pojišťovně žáka a příslušnému inspektorátu České školní inspekce.
 • Záznam o smrtelném úrazu zasílá škola navíc ještě místně příslušnému útvaru Policie České republiky a to do 5 pracovních dnů po podání hlášení podle předchozího odstavce.
 • Osobní údaje, které jsou součástí knihy úrazů, mohou být zpracovávány pouze za účelem evidence úrazů, popřípadě jako podklad pro vyhotovení záznamu o úrazu, podléhají režimu ochrany osobních údajů podle planých právních předpisů.

4. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí, žáků 

 • Jestli žák (žákyně) způsobí jakoukoliv škodu na majetku, ať škole nebo ostatním spolužákům, je povinen věc opravit nebo v plné výši nahradit. Jestli žák nebo žákyně, kteří škodu způsobili, nejeví ochotu k její nápravě, případně je škoda takového rozsahu, že věc nelze svépomocně opravit, vyrozumí škola o tomto chování zákonné zástupce žáků a dohodne s nimi způsob náhrady škody. Žák může být následně potrestán dle zásad školního řádu. Náhrada škody není sankce, ale samozřejmost.
  Jestliže se jedná o škodu většího rozsahu a ten, kdo ji způsobil, není ochotný škodu nahradit, vyrozumí škola Policii ČR, případně orgán sociální péče.
  U škod, které se dají nahradit tak, že je opraví sám žák/žákyně, preferujeme tento způsob náhrady škody.
 • Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně svému třídnímu učiteli, v jeho nepřítomnosti vedení školy. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí.
 • Žákům základních škol jsou bezplatně poskytovány učebnice a učební texty uvedené v seznamu podle školského zákona. Žáci prvního ročníku základního vzdělávání tyto učebnice a učební texty nevracejí, žáci ostatních ročníků základního vzdělávání jsou povinni učebnice a učební texty vrátit nejpozději do konce příslušného školního roku. Žáci jsou povinni řádně pečovat o takto propůjčený majetek školy, ochraňovat jej před ztrátou a poškozením, vrátit jej na konci roku v řádném stavu. Při ztrátě, nebo neúměrném poškození jsou rodiče (zákonní zástupci) povinni uhradit příslušnou neúměrnou ztrátu.

5. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Tato pravidla jsou pro svoji rozsáhlost uvedena v dílčí, samostatné části školního řádu - ve směrnici "Školní řád - pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků" (klasifikačním řádu).

6. Školní stravování

Podmínky pro poskytování školního stravování jsou pro svoji rozsáhlost uvedena v dílčí, samostatné části školního řádu - ve směrnici "Školní řád - podmínky pro poskytování školního stravování".

7. Školní řád  - do Žákovské knížky

„Jak se správně chováme ve škole“

 • Zdravíme učitele a jiné dospělé osoby v budově školy.
 • Vyjadřujeme se slušně při komunikaci se zaměstnanci školy i se spolužáky.
 • Dbáme pokynů učitelů i dalších pracovníků školy.
 • Řádně se staráme o své věci; oblečení a boty si ukládáme do šaten
 • Udržujeme pořádek ve všech prostorách školy.
 • Během vyučování se nepohybujeme po škole pod záminkou návštěvy WC.
 • Vyučování nerušíme mobilními telefony (telefonování, zvonění, SMS zprávy).
 • Během přestávek se věnujeme jen takovým aktivitám, při kterých neohrožujeme své zdraví, zdraví spolužáků a nepoškozujeme majetek školy.
 • Čas mimo vyučování trávíme v prostorách k tomu určených s přiděleným dozorem, v družině, v kroužcích, nebo mimo budovu (ráno, polední přestávky, čas po skončení vyučování).

Dodržuj následující desatero:

 1. Vstoupil jsi – pozdrav, odcházíš – rozluč se, vstoupil či odešel vyučující – pozdrav povstáním (v tichosti),
 2. žádáš-li – řekni „prosím“, dostaneš-li – řekni „děkuji“, používej i ostatní „kouzelná“ slova, která lidi k sobě přibližují,
 3. neskákej nikomu do řeči – každý má právo vyjádřit svůj názor,
 4. neubližuj nikomu – jen slaboši a zbabělci musí dokazovat svojí sílu,
 5. pomáhej slabším spolužákům, nečiň jiným to, co nechceš, aby bylo činěno Tobě,
 6. nenič – každá věc, která Ti posloužila, poslouží i ostatním,
 7. netrap se – přijď se rozdělit o každou bolest i radost,
 8. mluv pravdu – lež a pomluva mezi slušné lidi nepatří,
 9. važ si sám sebe i druhých – je důležité znát svoji cenu i cenu jiných lidí,
 10. neboj se překonávat překážky, dělat chyby – vždyť chybami se člověk učí.

8. Závěrečná ustanovení

Podle § 30 školského zákona č. 561/2004 Sb. zveřejňuje ředitel školy tento řád následujícím způsobem:

·         v tištěné podobě ve sborníku předpisů uloženém ve sborovně školy

·         v elektronické podobě na učitelském serveru školy

Součástí školy je i mateřská škola, která má školní řád upravený pro děti MŠ, viz Školní řád MŠ

V Domamili dne:  20.6. 2013  Mgr. Hana Tichá, ředitelka školy

 Dodatek k 1. 9. 2015:

 „Novela školského zákona změnila § 30, ve kterém nyní vyžaduje, aby školní řád obsahoval pravidla vztahů žáků (dětí, studentů) se všemi zaměstnanci školy. Dosud to musela být pravidla jen s pedagogickými pracovníky. Stávající školní řád se proto mění tak, že v příslušné části se text mění tak, že místo pedagogických pracovníků zahrnuje všechny zaměstnance školy.“

V Domamili dne:  26. 8. 2015  Mgr. Hana Tichá, ředitelka školy

Dodatek č.2  k  9. 11. 2015

„Každý ze zaměstnanců má povinnost zajistit oddělení dítěte nebo mladistvého, který vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých, zajistit nad ním dohled zletilé fyzické osoby a neprodleně oznámit tuto skutečnost nadřízeným vedoucím zaměstnancům.“

V Domamili dne:  9. 11. 2015  Mgr. Hana Tichá, ředitelka školy